Ple ordinari 8 d'octubre de 2021

Publicada el 09 Oct 2021

Ple Ordinari 8 d'octubre de 2021

CONVOCATÒRIA   

EN LA SEVA CONDICIÓ DE VOCAL DE LA JUNTA VEÏNAL DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ EM PLAU CONVOCAR-LO A LA SESSIÓ ORDINÀRIA D'AQUESTA QUE TINDRÀ LLOC, EN FORMA PRESENCIAL EL PROPER DIA VUIT D’OCTUBRE DE DOS MIL VINT-I-U, DES DE LES DINOU TRENTA (19:30) HORES, SOTA EL SEGÜENT :  

ORDRE DEL DIA   

 - I -   

 PART RESOLUTIVA   

1.- Ratificació, si s’escau, del canvi en la data de celebració de la sessió. 

2.- Aprovació, si s’escau, de les actes corresponents a  sessions anteriors:

Acta ple ordinari del 17 de juny de 2021.

Acta ple ordinari del 6 d’agost de 2021

3.- Informes de la Presidència.

4. Proposta d'acord d'adjudicació del contracte “Il·luminació sostenible del Camí de Salva-Aigües i contenidors de residus urbans i arranjament d'un tram del Camí Vell de Campredó i accés a Font de Quinto” 

5. Proposta d'acord d'adjudicació del contracte “Realització d’una zona de lleure a la Font de Quinto / Raval del Pom” 

6. Proposta d’acord d’adhesió de l’EMD de Campredó al contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les Entitats Locals de Catalunya (exp. 2019.03). 

7. Aprovació de la constitució, com a resultat del corresponent procés de selecció, de la borsa de treball de Tècnic d’Educació Infantil i crida per a la contractació de la primera classificada d’aquesta.

8. Dació de compte de resolució de la Presidència d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’EMD corresponent a l’exercici 2020.

9.  Dació de compte de creació i Classificació de Llocs de Treball Reservats a Funcionaris amb Habilitació de Caràcter Nacional.

10. Mocions:

10.1. Moció passeig de la Llibertat octubre 2021.

10.2. Moció MAT octubre 2021

10.3. Moció defensa represaliats octubre 2021

 -II-   

 SEGUIMENT I CONTROL   

9.- Precs i preguntes.

Campredó, 1 d’octubre de 2021

 

 

El President   

 

 

Damià Grau Arasa