En què consisteix?

En què consisteix?

L´impost sobre l´increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut directe que grava l´increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana, i els terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l´Impost sobre Béns Immobles

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?
  • Quan es tracti d´actes entre vius, el termini serà de trenta dies hàbils.
  • Quan es tracti d´actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos. No obstant aquest termini es podrà prorrogar fins a un any, sempre que el subjecte passiu, amb anterioritat a la finalització del termini inicial, sol·liciti aquesta pròrroga.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o el seu representant legal.

Què heu de fer?

Què heu de fer?

Personar-vos a l´Ajuntament de Tortosa, a la planta baixa, a la Unitat de Gestió d´Ingressos, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar
  • Document acreditatiu d'identitat (DNI, NIF, NIE, passaport o targeta de residència)
  • Un rebut de l'IBI (contribució)
  • L´escriptura (original i una fotocòpia)

En els casos d'herència de l'habitatge habitual, còpia de l'última declaració de l'IRPF de tots els components de la unitat familiar del beneficiari

Termini

Termini del procés

Al mateix moment.

Cost