En què consisteix?

En què consisteix?

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses interessades en l’obertura d’un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l’ajuntament els requisits o elements relatius a l’obertura d’un establiment d’aquest tipus on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives.

Se sotmeten a aquest règim els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats (annex I punt VI.1.b) del Decret 112/2010, de 31 d’agost).

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment, local o construcció, no permanent desmuntable, per a realitzar-hi espectacles públics o activitats recreatives. Es podrà fer a través de representant legal, amb declaració de la representació amb la qual s’actua.

Què heu de fer?

Què heu de fer?

Haver obtingut l’autorització per a l’ocupació del domini públic on es volen ubicar les instal·lacions no permanents desmuntables, si és el cas.
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar
  1. Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.

  2. Declaració responsable del fet que l’establiment o l’activitat compleix els requisits establerts per l’Ordenança i la normativa vigent d’aplicació.

  3. Autorització per a l’ocupació del domini públic on es volen ubicar les instal•lacions no permanents desmuntables.

  4. Declaració responsable de la persona titular de la disponibilitat de la finca, si és el cas.

  5. Informe i certificació de la Generalitat en matèria d’incendis, d’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

  6. Autorització d'abocament a la llera pública o al mar, si és el cas.

  7. Declaració responsable de la contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost (article 83).

Termini

Termini del procés

No hi ha resolució.

Cost

Cost

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.