Constitució i nomenament dels membres de la Junta de Govern Local En virtut de resolució de la Presidència de l’EMD de Campredó, de la qual en conegué la Junta Veïnal en sessió de data 18 de juliol de 2019, s’acordà: - Constituir la Junta de Govern Local com a òrgan necessari col·legiat i de caràcter resolutori de l’organització municipal d’aquesta
Determinació del règim d’indemnitzacions per assistència a sessions dels òrgans de govern Es fa constar que la Junta Veïnal d’aquesta EMD, en sessió de data 18 de juliol de 2019, va acordar determinar les quanties assignades en concepte d’indemnització per l’assistència a les sessions que celebrin els òrgans col·legiats de govern de l’EMD dels
Règim de periodicitat de sessions dels òrgans de govern En virtut de l’acordat per la Junta Veïnal en sessió de data 18 de juliol de 2019, es fa públic el següent règim de periodicitat de sessions dels òrgans de govern de l’EMD: - Les sessions de la Junta Veïnal se celebraran, ordinàriament, cada dos mesos el tercer divendres de cada mes senar, a
Constitució de grups polítics i designació de portaveus En data 15 de juny de 2019 es va constituir lla Junta Veïnal de l’EMD de Campredó d’acord amb els resultats de les eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019. En base a allò que preveuen els articles 50 i 51 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el Text
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Campredó una subvenció per import de 32.624,32 euros, amb destinació a despesa d’inversió d'acord amb el Pla d'Acció Municipal, anualitat 2019, destinat a la realització de l'obra Pavimentació del Camí del Ranxero.
Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme. Borsa d’empreses. Oferta de Treball. Bases que han de regir la convocatòria per a la cobertura en règim de personal laboral temporal a mitja jornada d’una plaça vacant de tècnic/a auxiliar de biblioteca. Base 1. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció pel procediment de
Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme. Borsa d’empreses. Oferta de Treball. Bases que regeixen el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal de neteja per a les dependències i equipaments de l’EMD de Campredó. Base 1. Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la constitució d’una borsa de