En què consisteix?

En què consisteix?

Acompliment de l´obligació legal de registrar els gossos potencialment perillosos al municipi on habitualment resideixen.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

Abans de tres mesos, comptats a partir de la data de naixement, d´adquisició o de l´arribada de l´animal al municipi.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

El/la propietari/a de l’animal i cada un dels conductors de l’animal. Per aconseguir la llicència de tinença i conducció s’ha de ser major d’edat.

Què heu de fer?

Què heu de fer?
  1. Emplenar el full de sol·licitud.
  2. Presentar el full juntament amb la documentació.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

1. Fotocòpia del DNI del propietari i cadascun dels conductors de l’animal.

2. Cartilla sanitària de l’animal
3. Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip. 
4. Certificat d’antecedents penals (es sol·licita directament des de l'ajuntament)
5. Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus pel Departament de Medi Ambient 
6. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica 
7. Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament d’aquesta 

Termini

Termini del procés

Una vegada atorgada la llicència us trametrem la notificació i la tarja identificativa pel SAC

Cost

Cost

El cost serà de 50,00€