En què consisteix?

Inici del tràmits per tramitar un planejament urbanístic derivat i projectes de gestió urbanística.

En què consisteix?

Previament a l´inici de l´expedient.

En què consisteix?

Persones físiques i jurídiques, promotors del planejament derivat i projectes de gestió urbanística.

Què heu de fer?

Emplenar la sol.licitud, presentar-la al registre general de l´Ajuntament, adjuntar la documentació requerida amb els models d´impresos associats.

Documentació a Portar

Emplenar la sol·licitud, presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntant la documentació requerida.

Termini

Previament a l´inici de l´expedient.

Cost

La quantitat que correspongui en concepte de l''autoliquidació practicada segons els projectes a tramitar