En què consisteix?

  • Sol·licitar l´autorització necessària per a la inhumació de restes en qualsevol dels cementiris municipals.
  • Habitualment aquest tràmit el realitzen les empreses de serveis funeraris.

En què consisteix?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

  • Qualsevol persona interessada.
  • Si aquesta delega en un representant, a més de les dades de la persona sol·licitant, s´ha de consignar les dades del representant.

Què heu de fer?

  1. Emplenar el full de sol·licitud
  2. Recollir un full de pagament de la taxa per autoliquidació al Servei de Gestió d´ingressos
  3. Fer efectiu el pagament a la Tresoreria de l´Ajuntament
  4. Presentar al SAC el full de sol·licitud juntament amb una còpia del full de pagament

Documentació a Portar

Títol del nínxol DNI titulars del nínxol.
Full pagament de la taxa.
Document acreditatiu dades identitat (llicència supultura, incineració, etc).

Termini

Al moment que lliureu el full de pagament, rebreu l’autorització per a la inhumació.

Cost

Segons taxa.