En què consisteix?

Sol·licitar un duplicat del títol a causa de la pèrdua d’aquest, o d’un canvi de titular dels drets funeraris del nínxol.

En què consisteix?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

  • El/la titular dels drets funeraris.
  • Si aquest/a delega en un representant a més de les dades de la persona sol·licitant, s´ha de consignar les dades del representant.

Què heu de fer?

  1. Emplenar el full de sol·licitud.
  2. Adquirir a la Tresoreria de l´Ajuntament un segell municipal.
  3. Presentar-lo al SAC.

Documentació a Portar

Fotocòpia del DNI d’un dels titulars que figuri al llibre de registre. 

Termini

15 dies després podeu passar pel SAC a recollir-lo.

Cost

El cost serà de 18,05€.