En què consisteix?

Sol·licitar l’autorització corresponent per poder col·locar o moure una làpida, reixes o guarniments.

En què consisteix?

En qualsevol moment

En què consisteix?

El/la titular dels drets funeraris del nínxol.

Què heu de fer?

  1. Emplenar el full de sol·licitud
  2. Realitzar el pagament de la taxa corresponent
  3. Presentar al SAC el full de sol·licitud juntament amb una còpia del full de pagament

Documentació a Portar

L'autorització degudament complimentada.

Termini

Al mateix moment.

Cost

El cost és de: 25,60€