En què consisteix?

Sol·licitar l’exhumació i/o la inhumació de restes dins o fora del municipi.

En què consisteix?

En què consisteix?

  • El/la titular del nínxol.
  • Si aquest delega en un representant, a més de les dades de la persona sol·licitant, s´ha de consignar les dades del representant .

Què heu de fer?

  1. Emplenar el full de sol·licitud
  2. Recollir un full de pagament de la taxa per a l´autoliquidació al Servei de Gestió d´Ingressos
  3. Fer efectiu el pagament a la Tresoreria de l´Ajuntament
  4. Presentar al SAC el full de sol·licitud juntament amb una còpia del full de pagament

Documentació a Portar

Títols dels nínxols Fotocòpies del DNI dels titulars.
En cas que el cadàver o les restes objecte del trasllat provinguin d’un altre cementiri: Autorització del Departament de Salut.
Còpia del full de pagament.

Termini

Al moment que lliureu el full de pagament, rebreu l’autorització per al trasllat.

Cost

Segons taxa.