En què consisteix?

Acompliment de l’obligació legal de registrar els gossos potencialment perillosos al municipi on habitualment resideixen.

En què consisteix?

En qualsevol moment, abans d’excedir els cinc anys de vigor de la llicència.

En què consisteix?

El/la propietari/a de l’animal i cada un dels conductors de l’animal.

Què heu de fer?

Emplenar el full de sol·licitud.

Documentació a Portar

- Fotocòpia del DNI del propietari i cadascun dels conductors de l’animal Cartilla sanitària de l’animal 
- Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip 
- Certificat d’antecedents penals 
- Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus pel Departament de Medi Ambient 
- Certificat de capacitat física i aptitud psicològica 
- Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa 
 

Termini

Una vegada atorgada rebreu la notificació de la concessió de la llicència i la tarja identificativa pel SAC.

Cost

El cost serà de 50,00€