En què consisteix?

A demanar l´informe de disponibilitat i adequació de l´habitatge per a sol·licitar reagrupament familiar.

En què consisteix?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

Qualsevol persona.

Què heu de fer?

Presentar l´imprès normalitzat degudament emplenat, juntament amb la documentació requerida, al Servei d´Atenció a la Ciutadania.

Documentació a Portar

Sol·licitud reagrupament degudament emplenat i documentació que es sol·licita en la mateixa sol·licitud.

- Còpia del NIE del interessat/da.

- Còpia del passaport de les persones que seran reagrupades.

Còpia del contracte de lloguer (registrat per la Cambra de la Propietat Urbana o en oficines d’entitats financeres competents segons la Llei 13/1996 de 29 de juliol) o quan és de propietat l’habitatge, o bé Nota Simple del Registre de la propietat amb màxim 3 mesos d’antiguitat).

- Cèdula d’habitabilitat (d’acord amb el Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre el requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat DOGC núm. 3999, 30.10.2003).

- Còpia del contracte recent o últim rebut d’aigua, de llum, i de butà o gas natural

- Segell municipal.

Termini

Cost

El cost és de 142,40 €.