En què consisteix?

L´impost sobre l´increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut directe que grava l´increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana, i els terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l´Impost sobre Béns Immobles

En què consisteix?

  • Quan es tracti d´actes entre vius, el termini serà de trenta dies hàbils.
  • Quan es tracti d´actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos. No obstant aquest termini es podrà prorrogar fins a un any, sempre que el subjecte passiu, amb anterioritat a la finalització del termini inicial, sol·liciti aquesta pròrroga.

En què consisteix?

La persona interessada o el seu representant legal.

Què heu de fer?

Personar-vos a l´Ajuntament de Tortosa, a la planta baixa, a la Unitat de Gestió d´Ingressos, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Documentació a Portar

  • Document acreditatiu d'identitat (DNI, NIF, NIE, passaport o targeta de residència)
  • Un rebut de l'IBI (contribució)
  • L´escriptura (original i una fotocòpia)

En els casos d'herència de l'habitatge habitual, còpia de l'última declaració de l'IRPF de tots els components de la unitat familiar del beneficiari

Termini

Al mateix moment.

Cost