RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DE NETEJA

Publicada el 25 Oct 2019
Alcaldia

ANUNCI

El President de l'EMD de Campredó ha dictat en data 18 d'octubre de 2019, la següent resolució:

[... En data 26 de setembre de 2019 es va dictar resolució per la qual s'aprovava la relació de persones aspirants admeses i excloses en el procés selectiu mitjançant concurs-oposició per a la constitució d’una borsa de treball de personal de neteja per a les dependències i equipaments de l’EMD de Campredó.

Atès que contra l'esmentada resolució, que es feu pública en l'e-tauler i en la pàgina web de l'EMD, no s'han presentat al·legacions ni reclamacions, procedeix elevar l'esmentada relació a definitiva, així com completar la designació dels membres del tribunal incorporant els designats en representació de l'Escola d'Administració Pública, així com fixar les dates de constitució del tribunal i de realització de les proves de selecció corresponents.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Elevar a definitiva sense variació la relació d'aspirants admesos per prendre part en el procès de selecció, mitjançant concurs-oposició,  per a la constitució d’una borsa de treball de personal de neteja per a les dependències i equipaments de l’EMD de Campredó (bases i convocatòria publicades en el BOPT de data 14 d'agost de 2019) que resta integrada per les següents persones definitivament admeses:

 

           DNI                              Prova de català                 Prova de castellà

 1        40920230X                  No exempt/a                       Exempt/a

 2        52600568M                 No exempt/a                       Exempt/a

 3        47629219Z                  Exempt/a                            Exempt/a

 4        40916100C                  Exempt/a                            Exempt/a

 5        40928313C                  No exempt/a                       Exempt/a

 6        18971498V                  No exempt/a                       Exempt/a

 7        38056568D                  No exempt/a                       Exempt/a

 

Segon. Deteminar la composició definitiva del tribunal qualificador del procés de selecció en la següent forma:

 

President: Fco. Javier Domingo Rodríguez, secretari-interventor de l’EMD.

Vocal: Gemma Gilabert Roigé, funcionària designada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Vocal: Jesús Tibau Tarragó, funcionari del departament de serveis de l’Ajuntament de Tortosa.

Secretari: Jordi Roca Ejarque, administratiu de l'EMD.

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

Tercer. El tribunal qualificador es constituirà a la seu administrativa de l'EMD de Campredó en data 25 d’octubre de 2019 abans de l’inici de les proves.

 

Quart. Les persones aspirants no exemptes, i que per tant hauran de realitzar la prova de llengua catalana resten convocades per realitzar aquesta el dia 25 d'octubre de 2019, a les 10 hores a la 2ª planta del casal «Francesc Llop», carrer Benicarló 11, de l'EMD de Campredó.

 

Cinquè. El qüestionari tipus test i l'entrevista personal tindran lloc en elmateix lloc anteriorment indicat a a partir de les 10 hores del dia 31 d’octubre de 2019

Les persones aspirants hauran d'anar degudament identificades per a la realització de les proves.

 

Sisè. Publicar aquesta resolució a l'e-tauler i a la pàgina web de l'EMD de Campredó, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats i donar-ne així mateix trasllat als membres del tribunal qualificador. ....]

 

Campredó, 21 d'octubre de 2019.

 

El President de l'EMD

DAMIA

Damià Grau i Arasa