ACTES RESOLUCIÓ PROVES CONCURS-OPOSICIÓ TÈCNIC AUXILIAR DE LA BIBLIOTECA DE CAMPREDÓ (ACTA 2)

Publicada el 25 Oct 2019
Alcaldia

Procés de selecció, a l’EMD de Campredó, mitjançant concurs-oposició lliure, d'un tècnic auxiliar de Biblioteca en règim de personal laboral temporal a mitja jornada

A les 10:00 hores del dia 22 d’octubre de 2019, a la Sala de reunions de l’EMD de Campredó, es reuneixen:

La presidenta:

Sra. Irene Prades Ginovart, Directora de la Biblioteca Marcel··li Domingo de Tortosa.

Els vocals:

Sra. Marion van Elk i Valls,  per designació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Sr.   Fco. Javier Domingo Rodríguez, secretari-interventor de l’EMD.

El secretari

Sr. Jordi Roca Ejarque, administratiu de l’EMD.

Per tal de continuar les actuacions del tribunal qualificador del  procés de selecció mitjançant concurs-oposició lliure, d'un tècnic auxiliar de Biblioteca en règim de personal laboral temporal a mitja jornada iniciades el passat 18 d’octubre, per tal de dur a terme la realització dels exercicis de la fase d’oposició: prova teòrico pràctica (avaluable fins un màxim de 20 punts)  així com l’entrevista personal als aspirants (avaluable fins a 8 punts).

Coneix prèviament el tribunal el resultat de la prova de llengua catalana realitzada per l’aspirant amb DNI 47938586P amb resultat d’apte, per la qual cosa pot participar en la resta dels exercicis de la fase d’oposició.

Seguidament s’efectua la crida als aspirants convocats a realitzar el primer dels exercicis, prova teòrico pràctica, proposada pel tribunal, consistent en respondre un qüestionari de 20 preguntes amb respostes alternatives basat en el temari de la convocatòria així com desenvolupar els següents dos casos pràctics:

- Explica el Servei Nacional de Préstec i Préstec Interbibliotecari.

- Quines activitats programaries per fomentar el gust per la lectura a la biblioteca.

El qüestionari es valora amb un màxim de 10 punts, a raó de 0,5 punts per resposta encertada i el desenvolupament dels casos pràctics amb un màxim de 5 punts cadascun.

Els aspirants amb DNI 47820684G, 47821080D i 47482537A no compareixen al desenvolupament de l’exercici per la qual cosa, essent aquest de caràcter obligatori, el tribunal els declara exclosos del procés de selecció.

Desenvolupat l’exercici durant el termini d’un hora i trenta minuts per part dels aspirants, el tribunal procedeix a la seva correcció i valoració, atorgant les següents puntuacions:

TAULA

Seguidament, i sent les 12 hores, es procedeix a desenvolupar l’entrevista personals avaluable fins un màxim de vuit punts als aspirants, els quals són interpel·lats pel tribunal en base a la seva trajectòria personal, competències professionals i motivació per a presentar-se a la convocatòria, així com sobre les seves iniciatives i propostes per a la promoció de la biblioteca i sobre els coneixements sobre la població de Campredó i els seus elements i valors culturals i patrimonials.

Desenvolupada l’entrevista, el tribunal atorga per unanimitat les següents qualificacions:

TAULA 2

Finalment el tribunal efectua la suma de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs amb les obtingudes en la fase d’oposició, amb el següent resultat::

TAULA 3

Conseqüentment, el tribunal qualificador proposa la següent relació classificada de candidats per ordre de puntuació:

TAULA 4

El primer dels aspirants per ordre del classificació, Sr. Samuel Gaspar Colombo  per ser la persona que ha obtingut major puntuació total, queda proposat per a la contractació del lloc objecte de provisió.

La resta de candidats que han superat el procés selectiu queden proposats, per ordre de major a menor puntuació, per integrar la borsa de reserva per al cas de renúncia a la contractació per part de l’aspirant proposat, o no superació del període prova de la persona contractada.

 

Finalment, i essent les 13 hores, el tribunal dona per finalitzades les actuacions corresponents a la seva segona i darrera sessió,

 

Campredó, 22 d’octubre de 2019.

Presidenta                                          Vocal                                                                             

 

Imatge eliminada.    Imatge eliminada.    

Sra. Irene Prades Ginovart        Sra. Marion van Elk i Valls                      

                                                                                                    

Vocal                                                       Secretari

   Imatge eliminada.                Imatge eliminada.

Sr. Fco. Javier Domingo                           Sr. Jordi Roca Ejarque

Rodríguez