ACTES RESOLUCIÓ PROVES CONCURS-OPOSICIÓ TÈCNIC AUXILIAR DE LA BIBLIOTECA DE CAMPREDÓ (ACTA1)

Publicada el 25 Oct 2019
Alcaldia

                                                                                                                                   ACTA 1

Procés de selecció, a l’EMD de Campredó, mitjançant concurs-oposició lliure, d'un tècnic auxiliar de Biblioteca en règim de personal laboral temporal a mitja jornada

A les 09:00 hores del dia 18 d’octubre de 2019, a la Sala de reunions de l’EMD de Campredó, es reuneixen:

La presidenta:

Sra. Irene Prades Ginovart, Directora de la Biblioteca Marcel··lí Domingo de Tortosa.

Els vocals:

Sra. Marion van Elk i Valls,  per designació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Sr.   Fco. Javier Domingo Rodríguez, secretari-interventor de l’EMD.

El secretari

Sr. Jordi Roca Ejarque, administratiu de l’EMD.

Per tal de constituir el tribunal qualificador del  procés de selecció mitjançant concurs-oposició lliure, d'un tècnic auxiliar de Biblioteca en règim de personal laboral temporal a mitja jornada, pertanyent al subgrup de classificació professional C1, convocada per resolució de la Presidència de l’EMD i publicades bases i convocatòria al BOPT de data 14 d’agost de 2019.

El procés de selecció, és de caràcter obert, havent-se garantit la lliure concurrència d’aspirants.

La relació d’aspirants admesos, segons resolució de la Presidència de l’EMD,  és la següent:

TAULA 1

El tribunal qualificador es declara vàlidament constituït.

Seguidament es procedeix pel tribunal a efectuar la valoració dels mèrits en fase de concurs, la qual no té caràcter eliminatori ni es pot tenir en compte per superar les proves de la fase d’oposició.

 

El tribunal valora els mèrits al·legats i degudament acreditats documentalment per les persones aspirants,  d’acord amb els criteris de valoració establerts en les bases de la convocatòria.

La puntuació en aquesta fase és de 10 punts, als que s’han d’afegir fins a dos punts més en cas de disposar del certificat ACTIC, essent per tant la puntuació màxima total de 12 punts.

 

Els mèrits a valorar són els següents:

a) Experiència professional. Puntuació màxima 7 punts.

b) Perfeccionament formatiu, incloent titulacions acadèmiques rellevants. Puntuació màxima 3 punts.

c) Disposició addicional del certificat ACTIC. Fins a dos punts addicionals més.

 

Una vegada efectuada la baremació i valoració dels mèrits al·legats i degudament acreditats pels aspirants, el tribunal qualificador del procés de selecció acorda atorgar les següents puntuacions:

taula 2

Havent-hi així mateix un únic aspirant que no ha acreditat l’exempció de llengua catalana, es procedeix a desenvolupar, a les 10 hores, sota l’assessorament i supervisió d’un tècnic del Consorci per a la Normalització Lingüística la corresponent prova acreditativa de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística.

 

Finalment, i essent les 13 hores, el tribunal dona per finalitzades les actuacions corresponents a la seva primera sessió, restant convocat per al proper dimarts, dia 22 d’octubre de 2019, a les 10 hores, a la seu administrativa de l’EMD de Campredó, per tal de continuar el procés de selecció.

 

Campredó, 18 d’octubre de 2019.

Presidenta                                          Vocal                                                                             

 

firma    firma    

Sra. Irene Prades Ginovart        Sra. Marion van Elk i Valls                      

                                                                                                    

Vocal                                                       Secretari

   firma                firma

Sr. Fco. Javier Domingo                           Sr. Jordi Roca Ejarque

Rodríguez