Relació de persones aspirants admeses i excloses en el procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’1 Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca, grup C1, en règim de personal laboral temporal a a mitja jornada de l’EMD de Campredó:

Publicada el 20 Sep 2019
Alcaldia

A N U N C I 

 

El President de l’EMD de Campredó ha dictat, en data 19 de setembre de 2019, la següent resolució:

 

 

 [... Atès que que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’1 Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca, grup C1, en règim de personal laboral temporal a mitja jornada, de l’EMD de Campredó (bases i convocatòria publicades en el BOPT de data 14 d’agost de 2019).

 D’acord amb allò previst en les bases de la convocatòria,

 

HE RESOLT:

1r. Aprovar la següent relació de persones aspirants admeses i excloses en el procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’1 Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca, grup C1, en règim de personal laboral temporal a a mitja jornada de l’EMD de Campredó:

Persones aspirants admeses

Núm.     DNI                     Prova de català           Prova de castellà

1           39732270T          EXEMPT/A                   EXEMPT/A

2           47936505C          EXEMPT/A                   EXEMPT/A

3           47820684G          EXEMPT/A                  EXEMPT/A

4           47938586P          NO EXEMPT/A            EXEMPT/A

5           47827026K          EXEMPT/A                   EXEMPT/A

6           47821080D          EXEMPT/A                   EXEMPT/A

7           47855768J           EXEMPT/A                  EXEMPT/A

8           47482537A          EXEMPT/A                   EXEMPT/A

 

Persones aspirants excloses

Núm.     DNI                    Prova de català          Prova de castellà       Motiu de l’exclusió

1           52600568M        NO EXEMPT/A             EXEMPT/A                  a)

2           47629219Z         NO EXEMPT/A             EXEMPT/A                  a)

3           46425129C        NO EXEMPT/A              EXEMPT/A                  a)

4           47481056V        EXEMPT/A                    EXEMPT/A                   a)

 

Motius de l’exclusió:

a)  Per no haver acreditat disposar en la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds de la titulació mínima necessària per a l’accés al lloc requerida a les bases de la convocatòria.

 

Atesa la naturalesa del lloc a cobrir, les persones candidates admeses hauran d’acreditar disposar, abans del primer dia d’inici de les proves presencials de la fase d’oposició, del corresponent certificat expedit pel Ministeri de Justícia que permet evidenciar la carència o inexistència de condemna per delictes de naturalesa sexual d’exigència necessària per als professionals que treballen habitualment amb menors.

 

2n. El tribunal qualificador del procés de selecció estarà format per les següents persones:

President: Irene Prades Ginovart, directora de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa.

Vocals: Fco. Javier Domingo Rodríguez, secretari-interventor de l’EMD.

Vocal: Membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Secretari: Jordi Roca Ejarque, administratiu de l’EMD.

 

Havent-hi aspirants admesos que han de realitzar proves de coneixement de les llengües catalana, els exercicis de la fase d’oposició s’iniciaran amb la prova  de coneixement de llengua catalana descrita en l’apartat 6.1.1 de les bases de la convocatòria.

Les persones aspirants admeses s’hauran de presentar degudament acreditades (DNI, NIE.) per a la realització de les proves. Quan les proves no siguin de realització conjunta l’ordre d’actuació dels aspirants es determinarà mitjançant la realització de sorteig públic.

 

3r. El disposat en aquesta resolució té caràcter provisional i d’acord amb la base 4ª del procés de selecció, s’estableix un termini de tres dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta resolució en l’E-tauler i la web de l’EMD, per tal que els/les aspirants puguin esmenar el defecte que hagi motivat la seva exclusió o formulin qualsevol altra al·legació o reclamació. En cas que no hi hagi al·legacions, reclamacions o esmenes la present resolució es considerarà automàticament elevada a definitiva sense necessitat d’ulterior pronunciament. Si se’n formulessin, aquestes seran acceptades o refusades en una nova resolució de la presidència que tindrà caràcter definitiu i que es es farà pública de la mateixa manera.

 

4r. Publicar aquests acords a l’E-tauler i a la pàgina web de l’EMD de Campredó. ...]

 

La qual cosa es fa pública perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que correspongui.

Campredó, 20 de setembre de 2019.

 

El President de l’EMD

Damià Grau Arasa.