PROCES SELECTIU CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL PERSONAL DE NETEJA

Publicada el 20 Aug 2019
Promoció
Turisme

Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme.

Borsa d’empreses.
Oferta de Treball.

 

Bases que regeixen el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal de neteja per a les dependències i equipaments de l’EMD de Campredó.

 

Base 1. Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la constitució d’una borsa de treball, mitjançant concurs-oposició, de personal de neteja per a les dependències i equipaments de l’EMD de Campredó per tal de cobrir mancances temporals de personal laboral a temps complet o parcial, dependent de les necessitats de recursos humans en aquesta categoria. Aquest personal podrà realitzar les seves tasques de dilluns a dissabte. Grup de classificació equiparable al grup AP.

 

Base 2. Funcions principals del lloc de treball.

Realitzar tasques de neteja a equipaments i edificis públics i/o municipals:

- Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats

- Tenir cura de l’adequada utilització i emmagatzematge del material

- Tenir cura de l’estat d’ordenació i neteja del lloc de treball

- Comunicar al seu superior immediat la manca de material

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.

El desenvolupament de la jornada de treball s’haurà d’adaptar en cada cas en funció dels usos i activitats de  les diferents instal·lacions i edificis de l’EMD.

 

Base 3. Requisits de les persones aspirants.

Per ser admès i prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de reunir, a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Les persones aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat.

Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.

Els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.

Les persones aspirants estrangers han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 del castellà. En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de superar aquestes persones aspirants; a no ser que les proves selectives impliquin per sí mateixes la demostració d’aquest coneixement. La prova, si escau, s’ha de qualificar d’”apte” o “no apte”, sent necessari obtenir la valoració d’”apte” per passar a realitzar les proves restants de la fase d’oposició o per passar a la fase de concurs.

b) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

c) Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.

d) Posseir el certificat d’escolaritat o qualsevol altre de nivell superior, o bé estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data que acaba el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.

e) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

g) Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1) de la Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i l’Ordre 491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquestes persones aspirants.

No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:

- Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’EMD de Campredó, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria,

- Les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció realitzats per l’EMD de Campredó dins la mateixa oferta pública d’ocupació.

 

Base 4. Presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una instància normalitzada de sol·licitud d’admissió,

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

1. Currículum Vitae de l’aspirant signat.

2. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI). En el cas de nacionals membres d’altres estats de la Unió Europea o d’aquells Estats en què sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es, fotocòpia compulsada del document que acrediti la seva nacionalitat.

3. Fotocòpia de la titulació requerida.

4. Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que s’al·leguin per a la seva valoració en la fase de concurs. Per acreditar l’experiència professional cal aportar algun document on constin la categoria professional, la data d’inici i la data de finalització. Si s’aporta la vida laboral, s’ha d’acompanyar amb documents que acreditin la categoria. Si s’aporten contractes signats, s’haurà d’acompanyar d’algun altre document que acrediti les dates durant el període que efectivament s’han prestat els serveis. També es pot aportar l’últim rebut de salari on constin l’antiguitat i la categoria. Per acreditar treballs en el sector públic s’ha d’aportar un certificat de serveis prestats. En els certificats de cursos de formació haurà de constar el nombre d’hores o el valor en crèdits.

5. Certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial, en el cas de trobar-se exempt de realitzar l’exercici de català.

Les persones aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits a la base tercera d’aquestes bases, d’acord amb les condicions establertes per la legislació vigent.

La documentació es presentarà en el Registre General de l’EMD de Campredó, C/Rafael Escardó i Valls, s/n. - 43897 – Campredó en horari de registre, de 9 hores a 14 hores, o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

D’acord l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades per les persones aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’EMD seran objecte de tractament automatitzat per l’EMD de Campredó. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l’EMD de Campredó.

El termini per presentar les sol·licituds per participar en el procés selectiu és de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria en el BOPT. Les Bases es podran consultar també en el tauler d’anuncis i en la web de l’EMD de Campredó: www.campredo.cat.

Per a més informació podeu trucar al telèfon de l’EMD de Campredó, 977597050, en horari d’atenció al públic.

 

Base 5. Admissió de les persones aspirants.

Expirat el termini de presentació d’instàncies, el President de l’EMD dictarà resolució en el termini d’un mes, declarant aprovada la llista provisional de persones aspirants admesos i exclosos, amb indicació de les causes, nomenament del Tribunal i assenyalant el lloc, data i hora de constitució d’aquest i inici del procés selectiu, i assenyalant un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present Resolució en el tauler d’anuncis i en en la web de l’EMD, per formular reclamacions i fer esmenes. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats a l’efecte d’impugnacions i recursos, de conformitat amb l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Transcorregut el termini de possibles esmenes, si no se n’hi presenten o es desestimen per silenci, les llistes de les persones aspirants admesos i exclosos es consideraran elevades a definitives sense necessitat de nova resolució i posterior publicació. Si se’n produeixen, el President ha de resoldre estimar-les o desestimar-les definitivament, en el termini dels trenta dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i ha de notificar les resolucions, individualment, a les persones aspirants. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista de persones admeses i excloses i s’ha de publicar només l’esmena al tauler d’anuncis i a la web de l’EMD. Si manca la resolució expressa, les al·legacions s’han d’entendre desestimades.

Les successives publicacions s’efectuaran en el taulell d’anuncis i en la web de l’EMD d’acord amb l’establert a l’art. 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

En el llistat, les persones aspirants seran identificades amb un número d’identificació que correspon als tres últims números i a la lletra del NIF/NIE.

 

Base 6. Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona.

El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador.

El pertànyer al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d’altri.

El tribunal qualificador de les proves estarà format pels següents membres: 1 president/a, 2 vocals, i 1 secretari/a.

La designació nominal dels membres del tribunal, que ha d’incloure la dels respectius suplents, correspon al president de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos.

El tribunal pot disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els assessors no tenen vot.

La composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places de la convocatòria.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretari/a. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president.

Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari/a, que tindrà veu però no vot.

La participació en el tribunal qualificador dóna lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Els membres del tribunal es poden abstenir i les persones aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius de l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic una vegada publicada en el tauler d’anuncis o en la web de l’EMD la resolució per la qual cosa es nomenen els membres del tribunal.

De cada sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel secretària, que n’ha de donar fer, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.

En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

Base 7. Procés selectiu

Fase d’oposició (amb una puntuació màxima de 35 punts)

Constarà dels següents exercicis, tots ells obligatoris (excepte les proves de coneixement de llengües per a aquells participants en el procés de selecció que n’hagin acreditat degudament l’exempció) i eliminatoris, excepte l’entrevista personal, única prova que no tindrà caràcter eliminatori.

 

Primer exercici: coneixement de llengües

a) Prova de català.

Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts:

Primera part. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà del a redacció d’un text i els coneixements pràctics de llengua, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.

Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i una conversa.

La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal. El resultat de l’exercici serà d’APTE o de NO APTE.

Queden exempts de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del certificat de nivell elemental de català (B1) o titulació equivalent, segons l’establert en aquestes bases i es consideraran com a aptes.

 

b) Prova de castellà.

Només hauran de realitzar la prova les persones aspirants que no compleixin els requisits establerts en la Base 3a, en relació al coneixement de llengua castellana.

Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, de caràcter eliminatori, en què les persones aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els membres del tribunal.

La qualificació de la prova serà APTE o NO APTE i caldrà obtenir la qualificació d’APTE per a participar en el procés selectiu.

Resten exempts de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, fins el moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o superior o B2 o C2 i es consideraran com a aptes.

 

Segon exercici: tipus test

L’exercici consisteix en respondre un test de 30 preguntes teòriques amb respostes alternatives, que versaran sobre coneixements generals del municipi i del lloc de treball, en el temps màxim de 30 minuts. Cada resposta correcta sumarà 1 punt. Les respostes incorrectes i en blanc no puntuaran.

La valoració d’aquest exercici és de 0 a 30 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 15 punts per a superar-lo. Aquesta prova té caràcter eliminatori.

 

Tercer exercici: entrevista

El tribunal de qualificació efectuarà una entrevista per competències per determinar la idoneïtat de l’aspirant així com per valorar l’experiència en tasques pròpies del lloc de treball. La valoració de l’entrevista serà de 0 a 5 punts. Aquesta prova no serà eliminatòria.

Només hi ha una convocatòria per a cada exercici. Les persones aspirants que no compareguin a la crida del tribunal qualificador per al desenvolupament dels exercicis o proves a realitzar al lloc, data i hora que s’assenyali hauran de ser exclosos, excepte en els casos degudament justificats i discrecionalment apreciats pel tribunal qualificador i sempre i quan no es perjudiqui la igualtat entre les persones aspirants.

L’ordre d’actuació de les persones aspirants per aquells exercicis que no es puguin realitzar conjuntament s’ha de determinar de conformitat amb el resultat del sorteig públic que s’efectuï a l’efecte.

Per a possibilitar la màxima agilitat en la selecció, si el tribunal qualificador ho creu oportú, els exercicis es poden realitzar simultàniament i es pot realitzar més d’una prova en una mateixa sessió.

El resultat final de l’oposició és la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les proves puntuables realitzades.

 

Fase de concurs (amb una puntuació màxima de 17 punts).  

Consisteix en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment per les persones candidates, Només es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i que estigui degudament acreditats dins d’aquest termini.

 

Mèrits a valorar:

a) Experiència professional (màxim 10 punts).

- Pel servei de neteja efectiu prestat en administracions públiques: 0,50 punts per any de servei.

- Pel servei de neteja efectiu prestat en l’àmbit privat: 0,25 punts per any de servei.

Quan el còmput de temps treballat sigui inferior a un any es farà el còmput de la part proporcional del període treballat, comptant per mesos sencers, tant l’experiència a l’àmbit privat com al públic.

Els serveis previs prestats a l’administració pública s’han d’acreditar mitjançant certificat de la vida laboral estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i a més a més certificat emès per l’Administració corresponent en el que es faci constar la plaça ocupada i la duració dels serveis prestats.

En el cas de treballs prestats a l’empresa privada cal el certificat de la vida laboral estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social que s’ha d’acompanyar a més a més de fotocòpies compulsades dels contractes de treball, fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats i la seva duració.

 

b) Formació i perfeccionament (màxim 5 punts).

- Assistència a cursos i jornades sempre que tinguin relació directa amb les funcions de lloc de treball, d’acord amb el barem següent:

- Per cursos fins a 9 hores: 0,05 punts per curs

- Per cursos de 10 fins 25 hores: 0,15 punts per curs

- Per cursos de 26 a 50 hores: 0,25 punts per curs

- Per cursos de més de 50 hores: 0,35 punts per curs

Només es computen les activitats formatives dels darrers 10 anys.

 

c) Disposició d’altres titulacions que no siguin les exigides com a requisit a la convocatòria (màxim 2 punts).

 - Per tenir una titulació oficial superior a la exigida a la convocatòria (No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit):

- Graduat escolar, ESO: 0,5 punt

- Altres titulacions superiors, Batxillerat, FPGM, etc.: 1 punt.

- Per posseir un certificat de coneixements de llengua catalana superior al nivell elemental de català (B1): 1 punt.

(Es valoren els certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 52/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística (modificada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril).

Les puntuacions obtingudes en cada fase es faran públiques en el tauler d’anuncis i a la web de l’EMD, així com també s’anunciarà l’horari de convocatòria de la següent fase.

El Tribunal queda facultat, per al bon funcionament del procés de selecció, per resoldre els dubtes i discrepàncies que s’originin durant el desenvolupament del procés.

 

Base 8. Qualificació final

La puntuació definitiva, que serà el resultat de la suma dels punts obtinguts a les dues fases del procés selectiu, es farà pública la puntuació al tauler d’anuncis i a la web de l’EMD (www.campredo.cat).

 

Base 9. Funcionament de la borsa

a) El Tribunal donarà trasllat a la Presidència de l’EMD dels resultats que s’hagin produït i de proposta de creació de la borsa de treball d’acord amb les puntuacions obtingudes per les persones aspirants. La Presidència de l’EMD aprovarà la creació de la borsa de treball on constarà l’ordre de les persones aspirants presentats de major a menor puntuació a efectes de poder facilitar la crida per ocupar les places vacants o de reforç. Extraordinàriament i degudament justificat per raons socials o econòmiques l’òrgan contractant podrà realitzar la crida en distant ordre a l’establert en la borsa de treball.

 

b) Sistema de la crida:

- Constituïda la borsa, com a mitjà de crida a les persones candidates s’utilitzarà la comunicació telefònica i el correu electrònic.

- Es realitzaran dues trucades telefòniques en franges horàries diferents, a intervals no inferiors a 1 hora, en el mateix dia o diferent (en un termini màxim de 24 hores) i es trametrà un correu electrònic.

- El termini per respondre a les propostes de treball seran de 24 hores a partir de l’avís.

- Tota comunicació entre l’Administració i les persones interessades que derivi de l’aplicació d’aquest procés s’efectuarà emprant l’adreça de correu electrònic i el telèfon facilitat a tal efecte, sent d’exclusiva responsabilitat de les persones candidates la seva inclusió a la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu, així com, en el seu cas, la seva actualització (amb comunicació escrita adreçada a l’EMD de Campredó).

- Si no es pot contactar amb l’aspirant per cap dels mitjans esmentats en un termini màxim de 24 hores, aquest veurà decaigut el seu dret en aquella crida, i es contactarà amb el següent aspirant de la llista, si bé l’aspirant mantindrà la mateixa posició, sense perjudici que si és impossible contactar en tres propostes diferents de treball, se l’exclourà de la borsa.

 

c) La crida sempre es farà per ordre de puntuació, és a dir, del primer a l’últim per totes les ofertes de treball que es puguin produir.

 

d) Quan es finalitzi el contracte s’incorporarà de nou a la borsa en la mateixa posició que tenia sempre que la valoració de l’EMD hagi estat favorable.

 

e) El rebuig de la 1a i 2a proposta de crida per part dels candidats suposarà que la persona cridada passi al darrer lloc de la borsa de treball, llevat que estigui en situació de suspensió que haurà d’acreditar degudament.

 

f) Les causes de suspensió són les següents:

- La incapacitat temporal, el part, adopció o acolliment tant preadoptiu com permanent o simple, paternitat i naixement de fills/es prematurs/es o que en qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part.

- Defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, a partir del quart dia.

- Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic pel temps que sigui indispensable per donar compliment al deure.

- Matrimoni propi si la celebració ha tingut lloc dins dels vint dies naturals anteriors a l’oferiment de la proposta de treball o ha de tenir lloc dins dels vint dies naturals següents.

- En el cas que la persona interessada acrediti la concurrència d’alguna de les causes esmentades no es modificarà la seva posició dins de la borsa. La persona interessada ha de justificarà documentalment en els 10 dies naturals següents a la data en què es realitzi la crida. En cas de no justificar-se dins d’aquest termini passarà a ocupar el darrer lloc de la llista. En els supòsits en què no es conegui inicialment quan finalitza la situació que provoca la suspensió una vegada finalitzada la mateixa, l’interessat haurà de justificar-ho en el termini de 10 dies mitjançant instància, en cas contrari també passarà a ocupar l’últim lloc de la llista.

 

g) Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:

- La no presentació de la documentació exigida dins del termini establert.

- Estar sancionat/ada per resolució ferma en via administrativa d’un expedient disciplinari incoat per la comissió d’una falta greu o molt greu.

- Rebutjar, encara que sigui justificadament, tres ofertes de treball, llevat que sigui una causa de suspensió de les anteriorment establertes. Tal com s’ha indicat, el rebuig de la primera i la segona oferta comportarà que la persona es situï a l’última posició de la borsa.

- Haver estat impossible la localització de la persona en tres propostes de treball diferents amb el benentès que és d’exclusiva responsabilitat d’aquesta facilitar una adreça de correu electrònic i telèfon, i comunicar els canvis que s’hi produeixin.

- La manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient del contractat que impedeixi realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball així com l’informe desfavorable per part de la direcció del centre o cap del servei on treballa.

- Renunciar a un contracte de treball vigent, ja iniciat.

- La voluntat expressa del treballador/a de ser exclòs de la borsa.

- Falsedat en la documentació presentada o en les dades consignades.

 

h) Mentre una persona integrant de la borsa tingui vigent un contracte en vigor no se li oferirà cap altre oferta que pugui produir-se encara que sigui de durada superior. Ara bé, un cop finalitzat el contracte en vigor atès que es recupera el seu lloc podrà tornar a ser cridat quan li correspongui per odre de puntuació.

 

i) La borsa quedarà sense efectes en el moment que es realitzi un nou procés selectiu de la mateixa tipologia de places i tindrà una vigència màxima de tres anys a partir de la data de l’acord mitjançant el qual es constitueixi la borsa.

 

Base 10. Període de prova

a) El període de prova inicialment serà de dos mesos, a excepció dels contractes que siguin inferiors a sis mesos on el termini del mateix serà d’un mes.

 

b) El període de prova es realitzarà sota la tutoria del/ de la cap del servei on estigui assignat/da l’esmentat personal, el qual haurà d’adquirir la formació pràctica que demana el lloc de treball i que assumir progressivament les funcions que li corresponguin.

 

c) Durant el període de prova es realitzarà una avaluació per part del /de la cap del servei, elaborarà un informe vinculant, on es farà una valoració, basada en els aspectes següents:

1. Professionalitat

1.1. Interès per la bona execució de les tasques encomanades

1.2. Saber actuar amb la rapidesa necessària

1.3. Solucionar els problemes

1.4. Puntualitat

 

2. Superació en el Treball

2.1. Interès per adquirir nous coneixements

 

3. Relacions amb la comunitat

3.1. Ser educat i respectuós

3.2. Donar bona imatge

 

4. Integració en la feina

4.1. Adaptació al lloc de treball

4.2. Desenvolupament amb els companys

4.3. No crear conflictes

 

d) Si no es supera el període de prova, es resoldrà la contractació sense que l’empleat tingués dret a cap indemnització econòmica i deixarà de formar part de la borsa de treball.

 

Base 11. Règim de recursos

Contra les resolucions de la Presidència de l’EMD, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, dins del termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de l’EMD els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el President de l’EMD en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

 

Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

 

Disposició final.

En tot allò no previst en aquestes bases s’ha d’aplicar la normativa següent:

a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

b) Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

c) Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

d) Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

e) Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local aprovat pel  Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

f) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

g) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

h) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

i) Refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.

j) Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.