TAXA PER A LA UTILITZACIÓ D´ESPAIS EN EDIFICIS I EQUIPAMENTS DE L’EMD.

Publicada el 05 Sep 2017
Alcaldia
Governació
Hisenda
Urbanisme

Regidoria de governació i comunicació:

Informa que en el passat ple del dia 17 de juliol es va portar la proposta d'acord d'imposició i aprovació de l'ordenança reguladora de la taxa per la utilització d'espais d'edificis i equipaments de l'EMD. Aquesta ordenança va estar aprovada pel ple amb els vots a favor de grup ERC i l'abstenció del grup PDECAT.

 

ORDENANÇA FISCAL

TAXA PER A LA UTILITZACIÓ
D´ESPAIS EN EDIFICIS I EQUIPAMENTS DE L’EMD.

Article 1. Fonament legal

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i 132 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i d’acord amb el que disposa l’apartat tercer de la Disposició Addicional quarta de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària, aquesta EMD estableix la taxa per o taxa per utilització d’espais en edificis i equipaments de l’EMD que es regidrà pel disposat en aquesta ordenança.

Article 2. Obligació de pagament

1. L´obligació de contribuir neix a partir del moment en què s´inicia la utilització dels espais en els edificis i equipaments municipals, i estaran obligats al pagament dels drets assenyalats en aquesta Ordenança les persones físiques o jurídiques que efectuïn la corresponent sol.licitud, a excepció d’aquelles activitats que es realitzin per entitats sense ànim de lucre amb el suport o en col.laboració, total o parcial, amb l´EMD. El pagament és un requisit previ per a la utilització de l´edifici o equipament municipal.

2. La liquidació i recaptació les durà a terme mitjançant les pròpies unitats administratives de l’EMD.

Article 3. Quota tributària

1. Les tarifes aplicables seran les següents :

- Activitats promogudes per aquells que realitzin funcions de servei públic a les oficines de l’EMD (superfície 6 m2): 80 euros / mes

- Utilització de la Sala del Casal Francesc Llop (superfície 150 m²)

a) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre amb el suport i col·laoració de l’EMD de Campredó: 0 € / mes

b) Activitats promogudes per empreses o particulars amb ànim de lucre: 150 € / dia.

Article 4. Exempcions i bonificacions

1.- Estaran exempts de pagament les activitats que es realitzin per entitats sense ànim de lucre, amb el suport i col.laboració de l’EMD de Campredó.

2.- L´EMD de Campredó, en atenció a raons socials i d´interès públic que concorrin en la utilització dels espais d´equipaments i edificis de la seva titularitat per part d´escoles, associacions i altres entitats o organismes, podrà establir convenis de durada no superior a un exercici pressupostari, estipulant les tarifes especials que aquests hauran de liquidar.

Article 5. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d´infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui en cada cas, hom s´ajustarà al que disposen els articles 77 i següent de la Llei General Tributària.