Relació de persones aspirants admeses i excloses en el procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la constitució d’una borsa de treball de personal de neteja a l'EMD de Campredó

Publicada el 01 Oct 2019
Alcaldia

A N U N C I

 

El President de l’EMD de Campredó ha dictat, en data 26 de setembre de 2019, la següent resolució: 

[... Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu mitjançant concurs-oposició per a la constitució d’una borsa de treball de personal de neteja per a les dependències i equipaments de l’EMD de Campredó per a cobrir, a temps complet o parcial, en règim de personal laboral temporal i en funció de les necessitats de recursos humans de l’EMD, possibles mancances de personal (bases i convocatòria publicades en el BOPT de data 14 d’agost de 2019).

D’acord amb allò previst en les bases de la convocatòria,

 

HE RESOLT:

 1r. Aprovar la següent relació de persones aspirants admeses i excloses en el procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la constitució d’una borsa de treball de personal de neteja a les dependències i equipaments de l’EMD de Campredó per a cobrir, a temps complet o parcial, en règim de personal laboral temporal i en funció de les necessitats de recursos humans de l’EMD, possibles mancances de personal:

 a) Persones aspirants admeses

           DNI                              Prova de català                 Prova de castellà

 1        40920230X                  No exempt/a                       Exempt/a

 2        52600568M                 No exempt/a                       Exempt/a

 3        47629219Z                  Exempt/a                            Exempt/a

 4        40916100C                  Exempt/a                            Exempt/a

 5        40928313C                  No exempt/a                       Exempt/a

 6        18971498V                  No exempt/a                       Exempt/a

 7        38056568D                  No exempt/a                       Exempt/a

 

b) Persones aspirants excloses: cap dels aspirants ha resultat exclòs.

 

2n. El tribunal qualificador del procés de selecció estarà format per les següents persones:

 President: Fco. Javier Domingo Rodríguez, secretari-interventor de l’EMD.

Vocals: 1 funcionari designat pel departament de serveis de l’Ajuntament de Tortosa.

Vocal: 1 representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Secretari: Jordi Roca Ejarque, administratiu de l’EMD.

 

El tribunal efectuarà prèviament la valoració dels mèrits dels aspirants. En l’anunci en què s’indicarà la puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits, que es farà públic en l’e-tauler i en la web de l’EMD, es determinarà la data, hora i lloc en què tindran lloc la realització de les  proves presencials de la fase d’oposició.

Els exercicis de la fase d’oposició s’iniciaran amb les proves de coneixement de la llengua catalana que hagin de realitzar els aspirants no declarats exempts de realitzar la referida prova. Posteriorment, en la mateixa data o en altes dates que s’acabin determinant, es realitzarà el qüestionari tipus test i l’entrevista personal.

Les persones aspirants admeses s’hauran de presentar degudament acreditades (DNI, NIE.) per a la realització de les proves. Quan les proves no siguin de realització conjunta l’ordre d’actuació dels aspirants es determinarà mitjançant la realització de sorteig públic.

 

3r. El disposat en aquesta resolució té caràcter provisional i d’acord amb la base 5ª del procés de selecció, s’estableix un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta resolució en l’E-tauler i la web de l’EMD, per tal que els/les aspirants puguin formular qualsevol al·legació, reclamació o sol·licitud d’esmena. En cas que no hi hagi al·legacions, reclamacions o esmenes la present resolució es considerarà automàticament elevada a definitiva sense necessitat d’ulterior pronunciament. Si se’n formulessin, aquestes seran acceptades o refusades en una nova resolució de la presidència que tindrà caràcter definitiu i que es farà pública de la mateixa manera.

 

4r. Publicar aquests acords a l’E-tauler i a la pàgina web de l’EMD de Campredó. ...]

 

La qual cosa es fa pública perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que correspongui.

 

Campredó,26 de setembre de 2019.

 

El President de l’EMD

Damià Grau Arasa.