Establiment i composició de la Comissió Especial de Comptes

Publicada el 22 Aug 2019
Alcaldia

Establiment i composició de la Comissió Especial de Comptes

En compliment d’allò disposat en l’article 127 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i tenint en compte la proporcionalitat existent entre els distints grups polítics representats a la corporació, la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó, en sessió celebrada en data 18 de juliol de 2019, ha acordat l’establiment de la Comissió Especial de Comptes amb la següent composició:

- President: el President de l’EMD, Sr. Damià Grau Arasa.

- Vocals:

2 membres del grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal:

- La portaveu del grup, Sra. Rosa Anna Fatsini Bonilla.

- El vocal amb delegació d’atribucions en matèria d’Hisenda i Finançament, Sr. José Esquerré Navarro.

1 membre del grup Junts per Campredó.

La portaveu del grup, Sra. Farala Ventura Fernàndez.

- Secretari: Actuarà com a tal el funcionari que desenvolupi la secretaria-intervenció de l’EMD.

La qual cosa es fa pública perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que correspongui.