Constitució i nomenament dels membres de la Junta de Govern Local

Publicada el 22 Aug 2019
Alcaldia

Constitució i nomenament dels membres de la Junta de Govern Local

En virtut de resolució de la Presidència de l’EMD de Campredó, de la qual en conegué la Junta Veïnal en sessió de data 18 de juliol de 2019, s’acordà:

- Constituir la Junta de Govern Local com a òrgan necessari col·legiat i de caràcter resolutori de l’organització municipal d’aquesta EMD amb atribució pròpia i intransferible d’assistir el President en l’exercici de les seves atribucions. Així mateix, la Junta de Govern Local tindrà les atribucions que li delegui el president o la Junta Veïnal i les que li reconegui la legislació vigent.

- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, sota la Presidència del President de l’EMD, Sr. Damià Grau Arasa, els següents vocals de la Junta Veïnal:

Sra. Rosa Anna Fatsini Bonilla

Sra. Roger Ripoll Duran

Sra. Alba Estorach Sol.

- Els vocals nomenats membres de la Junta de Govern Local substituiran també el president de l’EMD, per ordre de la seva designació, en la totalitat de les seves funcions i atribucions, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a

l’exercici d’aquelles.

- Disposar que la que resta de vocals pertanyents a l’equip de govern també puguin assistir a les sessions de la Junta de Govern Local com a convidats tal com determina l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

La qual cosa es fa pública perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que correspongui.