Règim d’indemnitzacions per assistència a sessions dels òrgans de govern

Publicada el 22 Aug 2019
Alcaldia

Determinació del règim d’indemnitzacions per assistència a sessions dels òrgans de govern

Es fa constar que la Junta Veïnal d’aquesta EMD, en sessió de data 18 de juliol de 2019, va acordar determinar les quanties assignades en concepte d’indemnització per l’assistència a les sessions que celebrin els òrgans col·legiats de govern de l’EMD dels membres que en formin part, en les següents quantitats:

- Assistència a la Junta Veïnal (amb un màxim d’una cada dos mesos o tres al semestre): 231,81 €

- Assistència a la Junta de Govern Local (amb un màxim d’una al mes o tres al trimestre): 116,02 €

La qual cosa es fa pública perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que correspongui.