PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GUINGUETA D'ESTIU A LA PISCINA DE LA ZONA ESPORTIVA DE L'EMD DE CAMPREDÓ.

Publicada el 11 Apr 2023

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GUINGUETA D'ESTIU A LA PISCINA DE LA ZONA ESPORTIVA DE L'EMD DE CAMPREDÓ.-

ARTICLE 1.- OBJECTE: És objecte d'aquesta contractació l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del servei de guingueta d'estiu a la piscina de la zona esportiva de Campredó.

L'EMD de Campredó ostenta les prerrogatives a les quals es refereix l'article 190 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant LCSP).

ARTICLE 2.- CONTRAPRESTACIÓ: L'adjudicatari haurà d'abonar a l'EMD de Campredó en concepte de contraprestació econòmica (cànon) per l'explotació durant la temporada d’estiu de la guingueta de la piscina de la zona esportiva la quantitat mínima de DOS-CENTS EUROS (200,00 €), millorable a l'alça en l'oferta segons el disposat en els criteris d'adjudicació contemplats en la clàusula vuitena d'aquestes clàusules administratives particulars.

La contraprestació econòmica s'haurà de satisfer a la tresoreria de l'EMD de Campredó mitjançant ingrés al compte bancari que aquesta determini en el moment de formalització del contracte i amb caràcter previ a l'inici de la temporada de funcionament de la piscina.

El cànon que resulti de l'acord d'adjudicació és invariable, en cap cas podrà ser minorat i el contractista resulta obligat al seu abonament íntegre en virtut del valor  determinat en l'acord d'adjudicació resultant del consignat per l'adjudicatari en la seva oferta.

L'adjudicatari haurà de satisfer, si s’escau, totes les despeses i tributs inherents a l'explotació.

L'EMD facilitarà la connexió dels subministraments de llum i aigua i se'n farà càrrec de les despeses corresponents. Qualsevol altres servei o subministrament que sigui necessari serà de compte i càrrec de l'adjudicatari.

El licitador que resulti adjudicatari resta exempt de constituir garantia definitiva.

ARTICLE 3.- DURADA: La contractació que resulti de l'adjudicació es per la temporada d'estiu 2023 (des de l’obertura el dia 1 de juliol fins el tancament el dia 10 de setembre) i podrà prorrogar-se, si hi ha acord de voluntats formalitzat entre l'adjudicatari i la Presidència de l'EMD, per una temporada més, la corresponent a l’exercici 2024, ingressant-se novament el cànon d'adjudicació compromès per a la primera temporada.

ARTICLE 4.- REQUISITS: Podran concórrer al procediment d'adjudicació les persones naturals o jurídiques, amb residència o domicili social a Campredó o compromís de residir-hi o tenir-hi el referit domicili, que es trobin en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d'obrar, i no estiguin compreses en cap de les circumstàncies que impossibilitin la contractació previstes en l'article 71 de la LCSP.

Els que acudeixin a la licitació podran fer-ho per si o representats per persona autoritzada mitjançant poder bastant.

Quan en representació d'alguna societat civil o mercantil concorri algun membre d'aquesta haurà de justificar documentalment que aquest està degudament facultat per fer-ho.

Els concurrents hauran de justificar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional demostrant que compten amb els coneixements tècnics, eficàcia experiència i fiabilitat suficient per desenvolupar l'objecte del contracte la qual cosa s'acreditarà mitjançant un o varis dels mitjans establerts als articles 87 i 90 de la LCSP.

ARTICLE 5.-FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSCIONS.

La licitació es farà pública en el perfil del contracant de l'EMD de Campredó, integrat a la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya i accessible des del següent enllaç  https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/campredo

Les proposicions es presentaran de forma electrònica mitjançant l’eina «sobre digital» accessible des de l’enllaç de la licitació en la referida plataforma.

Els documents es presentaran en dos sobres electrònics «A» i «B»  i l’oferta de cànon, que s’inclourà única i necessàriament en el sobre «B», haurà d'ajustar-se al document model descrit al final d'aquests plecs de clàusules.

La presentació de l’oferta s’haurà d’efectuar abans de la data i hora indicada en l’anunci de licitació com a límit del termini per a la presentació d’ofertes.

El contingut respectiu dels sobres “A” i “B” serà el següent:

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ GENERAL i DOCUMENTACIÓ AVALUABLE MITJANÇANT LA FORMULACIÓ D'UN JUDICI DE VALOR:

Haurà de contenir la següent documentació:

1.- Document acreditatiu de la personalitat de l'empresari i de la representació, si és el cas, del signant de la proposició, consistent en:

-Document Nacional d'Identitat del licitador quan es tracti de persona física o empresaris individuals, mitjançant fotocòpia compulsada per l'EMD, o escriptura de constitució de la societat mercantil, degudament inscrita en el Registre Mercantil, o aquell en que fos preceptiu, quan l'empresari fos persona jurídica, amb el CIF d'aquesta i el DNI de la persona que n’actuï en representació.

(L’apoderament o facultats de representació de la persona física que actuï en representació d’una persona jurídica o d’una altra persona física resten subjectes a la posterior validació que correspon efectuar al secretari-interventor.)

2.- Declaració responsable del licitador fent constar que no es troba sotmès a les prohibicions de contractar enumerades en l'art. 71 de la LCSP, així com estar al corrent en el pagament de les obligacions amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social i demés aspectes que figuren al model de declaració que figura com annex 2 d’aquest plec.

3.- Solvència tècnica o professional, econòmica i financera demostrant que compten amb els coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat suficient per a desenvolupar l'objecte del contracte, la qual cosa s'acreditarà mitjançant algun dels mitjans establerts als articles 87 i 90 de la LCSP.

4) Proposició tècnica. Memòria relativa a l'explicació del projecte d'explotació presentat, serveis oferts i qualitat d'aquests, preus a cobrar i qualsevol altre aspecte que pugui ser rellevant en relació amb l'explotació o qualsevol detall o millora que, sense contravenir allò establert en aquest plec, pugui convenir per a una millor realització de l'objecte del contracte. Important la presentació d’un calendari d’activitats per la dinamització del servei. S’ajustarà a allò que preveu el model de l’annex 3 d’aquest plec.

5) (Opcionalment) Declaració, si és el cas, de que l'associació o entitat (persones jurídiques) té uns fins socials no lucratius i que els ingressos que obtingui aquesta derivats activitats econòmiques que desenvolupi, de caràcter complementari, o accessori a l'objecte i fins principals descrits en els seus estatuts, una vegada deduïdes les despeses realitzades per a la seva obtenció, estaran afectes i adscrits exclusivament, d'acord amb el caràcter no lucratiu d'aquesta, a la realització de l'objecte i fins que li són propis.

6) (Opcionalment) Acreditació de la situació econòmica social i familiar (persones físiques) en funció dels ingressos declarats anuals (base imposable IRPF) i de les càrregues familiars (llibre de família).

SOBRE B: Proposició econòmica. Contindrà una sola proposició, expressada d'acord amb el model que figura com annex 4. En cas de discrepància entre l'import del cànon ofert expressat en lletra i l'expressat en xifra, prevaldrà la quantitat que consigni en lletra, excepte que dels documents que formin part de la proposició es desprengui una altra cosa.

ARTICLE 6.- MESA DE CONTRACTACIÓ. Per a la qualificació de la documentació general i l'avaluació tècnica i econòmica de les ofertes es constituirà una mesa de contractació, presidida pel President de l'EMD i amb assistència del Secretari-Interventor. La mesa podrà comptar per a la valoració de les ofertes amb el suport tècnic que cregui necessari.

ARTICLE 7.- QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ i VALORACIÓ DE LES OFERTES. L'acte d'obertura de les proposicions tindrà lloc a partir de les 24 hores posterior a la finalització del termini de presentació d’ofertes, començant pel sobre A contenint la documentació indicada en la clàusula cinquena.

Posteriorment s'avaluarà la documentació continguda en el referit sobre mitjançant la formulació del corresponent judici de valor.

Finalment s’obrirà el sobre «B» amb el cànon ofert.

L'EMD de Campredó es reserva el dret de declarar deserta la licitació si, en la seva lliure apreciació, considera que cap de les proposicions presentades resulta convenient als seus interessos, sense que per això es pugui exigir indemnització per part dels licitadors.

ARTICLE 8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.

Els criteris que han de servir de base per a l'adjudicació són els següents:

a).-Cànon ofert. Fins a 50 punts. S'atorgaran 50 punts a l'oferta d'import de cànon més elevat i es valoraran la resta proporcionalment mitjançant regla de tres simple directa.

b).- Valoració de la memòria o projecte presentat. Fins a 40 punts. S'atorgaran els 40 punts a la memòria que es consideri més satisfactòria i es valoraran la resta proporcionalment d'acord amb allò que resulti de l'informe de valoració corresponent.

c).-Valoració de la concurrència de fins socials no lucratius per a les persones jurídiques. o de la situació econòmica, social i familiar de persones físiques en funció dels ingressos declarats anuals (base imposable IRPF) i de les càrregues familiars (llibre de família). Fins a 10 punts.

ARTICLE 9.- Efectuada la classificació de les ofertes es requerirà el licitador més avantatjós perquè en el termini de deu dies hàbils comptats des de que se li formuli el corresponent requeriment presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat  Social, així com efectuï a la tresoreria de l’EMD l'ingrés del cànon que hagués ofert.

Una vegada s'hagués aportat la referida documentació i efectuat l’esmentat ingrés a la tresoreria de l’EMD es resoldrà favorablement l'adjudicació del contracte, el qual haurà de formalitzar-se en document administratiu en el termini legalment establert.

Si el contracte no es formalitza dintre del termini indicat per causes imputables a l'adjudicatari l'EMD podrà acordar la resolució d'aquest.

ARTICLE 10.- OBLIGACIONS BÀSIQUES DEL CONTRACTISTA: Seran obligacions bàsiques del contractista les següents:

 1. Prestar, al seu risc i ventura sense que l'EMD garanteixi uns ingressos mínims ni respongui d'un possible dèficit d'explotació, el servei de la guingueta d'estiu a la piscina de la zona esportiva de Campredó havent de dur a terme aquest en els locals i instal·lacions posades a disposició per l'EMD de Campredó. El contractista haurà d'explotar directament aquesta no sent transmissible el contracte a tercers.
 1. Dur a terme el referit servei de forma coincident amb el termini de durada de la temporada d'estiu de la piscina de l'EMD, essent de compte i càrrec del contractista les despeses que ocasioni en general el funcionament d'aquest excepte l'aigua i la llum que facilitarà l'EMD de Campredó.
 1. Conservar les construccions i instal·lacions que es posin a la seva disposició i mantenir-les en perfecte estat de funcionament, neteja i higiene fins la conclusió del termini contractual en què les haurà de deixar novament, lliures de qualsevol element de l'explotació, a disposició de l'EMD.
 1. El contractista acreditarà disposar d'una pòlissa d'assegurança que asseguri la reparació o reposició de qualsevol dany o deteriorament que poguessin patir les instal·lacions que es posin a la seva disposició.
 1. El contractista haurà d'admetre a l'ús del servei a tota persona que compleixi els requisits reglamentaris sense poder fer cap discriminació prohibida constitucionalment.
 1. No alienar ni gravar bens o instal·lacions que siguin propietat de l'EMD de Campredó.
 1. El contractista serà igualment responsable de la seguretat de les instal·lacions i del compliment de les normes específiques d'ús d'aquestes.

      8. Retornar les claus de les instal·lacions al finalitzar la temporada d'explotació.

      9. Tenir a disposició dels usuaris els preceptius fulls de reclamacions i posar cartell indicatiu d'això.

     10. Respectar la normativa de venda d'alcohol i tabac a menors.

     11. No interrompre per cap motiu injustificat la prestació de seus serveis dintre de l'horari establert per cap motiu, sense estar prèvia i expressament motivat i autoritzat pel President de l'EMD.

     12. L'adjudicatari estarà obligat a complir qualsevol ordre, dictada per la Presidència de l'EMD, per tal d'assegurar el bon funcionament del servei.

     13. El contractista resta obligat a desenvolupar la seva activitat d'acord amb les normes legals i reglamentàries que regulin aquesta.

     14. El contractista estarà obligat a guardar sigil respecte les dades o antecedents que, sense ser públics o notoris, conegui per raó de l'objecte del contracte o estiguin relacionats amb aquest.

     15. El contractista estarà obligat fer la neteja de la zona de gespa de la piscina i dels voltants de la Guingueta dels residus produïts per l’activitat de la mateixa. També estarà obligat a fer un correcte tractament d’aquest residus envasos/orgànic/resta.

     16. El contractista estarà obligat al compliment de l’horari del servei de piscina i demés estipulacions previstes en les «normes d’ús i funcionament» de l’annex 1.

     17.  L’empresa adjudicatària es compromet a acreditar que tot el personal que tingui contacte amb menors no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, mitjançant l’aportació dels certificats negatius del Registre central de delinqüents sexuals (transitòriament, fins a la creació d’aquest registre, s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat d’antecedents penals corresponent, de conformitat amb l’article 8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de protecció a la infància i l’adolescència).

 

    18. El contractista haurà de complir totes aquelles mesures legals en matèria de seguretat i salut en el treball i prevenció de riscos laborals. Especialment haurà de complir amb aquelles mesures específiques de prevenció de riscos contra el COVID-19 a efectes que l’activitat pugui desenvolupar-se en condicions segures tant per al personal com per als usuaris, procurant que uns i altres coneguin i compleixin les mesures adequades de prevenció, protecció, higiene i distanciament personal mínim en els centres de treballs i en els establiments públics indicats per les autoritats sanitàries per a la prevenció del contagi en relació amb la referida pandèmia.

   

  ARTICLE 10.-INFRACCIONS: Les infraccions i sancions es regularan per l'establert en aquest plec i demés disposicions que resultin d'aplicació.

  1.- SÓN INFRACCIONS MOLT GREUS:

  • L'oposició a la funció inspectora i a les ordres emeses per l'EMD de Campredó.
  • Fer ús o cedir material de l'EMD sense l'autorització expressa d'aquesta així com utilitzar-lo per a fins distints als autoritzats o en condicions diferents a les establertes en aquest plec.
  • Cedir, subcontractar o traspassar el servei objecte del contracte.
  • Vendre alcohol o tabac o altres productes no autoritzats a menors d'edat o en horaris o dates no autoritzades.
  • Aplicar preus distints als autoritzats o disminuir el volum de producte compromès en relació amb el preu establert.
  • No seguir les indicacions d'explotació establertes en aquest plec o desobeir les instruccions complementàries dictades per l'EMD de Campredó.
  • Exercir l'activitat fora dels horaris o períodes d'explotació autoritzats per l'EMD de Campredó.
  • Incomplir manifestament les mesures indicades per les autoritats sanitàries per a la prevenció per part del personal i usuaris del contagi del COVID-19

  2.- SÓN INFRACCIONS GREUS:

  • Realitzar defectuosament les tasques descrites en aquest plecs, sempre que no constitueixin falta molt greu.
  • El tracte incorrecte amb els usuaris del servei.
  • L'incompliment de la normativa vigent en matèria laboral, fiscal i de Seguretat Social així com de seguretat i salut en el treball i prevenció de riscos laborals, així com les obligacions derivades de la Legislació corresponent a l'activitat professional o industrial desenvolupada mitjançant l'explotació del servei.
  • L'oposició lleu a la funció inspectora de l'EMD de Campredó.
  • Interrompre la prestació del servei de forma injustificada sense estar prèviament autoritzat de forma expressa per l'EMD de Campredó.
  • No seguir les instruccions emanades de la Presidència de l'EMD en relació amb la prestació del servei.
  • No tenir cura de l'adequada neteja i conservació i manteniment del material de la instal·lació.
  • No observar en tot moment una conducta de respecte i correcció envers els usuaris de la instal·lació i les autoritzats i personal de l'EMD de Campredó.

  3.- SÓN INFRACCIONS LLEUS:

  • Qualsevol altra infracció a les obligacions imposades en aquest plec de condicions que no s'hagi tipificat com a greu o molt greu.

   

  ARTICLE 11.- RÈGIM SANCIONADOR

  La comissió de faltes donarà lloc a la imposició per la Presidència de l'EMD de les següents sancions:

  • De fins a 100 euros, podent incloure fins i tot la resolució del contracte, per la comissió d'una falta molt greu.
  • De fins a 75 euros per la comissió d'una falta greu.
  • De fins a 50 euros per la comissió d'una falta lleu.

  Si les obligacions derivades del contracte fossin incomplertes pel contractista l'EMD de Campredó resta facultada per exigir el seu compliment o declarar la resolució del contracte.

  No es preveuen modificacions del contracte sense perjudici d'allò que en relació a la modificació d'aquest preveu la LCSP.

  ARTICLE 12.- FI DEL DRET A DISPOSAR DE LES INSTAL·LACIONS.

  Al final del termini de vigència del contracte, sense perjudici de pròrroga, l'EMD de Campredó haurà de disposar novament de les instal·lacions que es posin a disposició del contractista per al desenvolupament de l'objecte del contracte, havent de trobar-se en perfecte estat i lliures de qualsevol impediment. Si restés qualsevol material aquest es considerarà abandonat i l'EMD tindrà la potestat de retirar-lo fora de les instal·lacions.

  ARTICLE 13.- LEGISLACIÓ APLICABLE

  El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules així com per les normes d’ús i funcionament de la instal·lació que figuren com a document annex núm. 1, essent ambdós part integrant del contracte. Tindrà també caràcter contractual l'oferta econòmica i tècnica que hagi formulat el contractista en el procediment de licitació així com el propi document en què es formalitzi el contracte.

  Així mateix, les parts queden sotmeses expressament, amb caràcter general, a la normativa següent:

  a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment. d) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

  Igualment l'adjudicatari restarà subjecte a allò que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i aquelles altres disposicions d'inferior rang normatiu que la desenvolupen.

  El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part, de la normativa vigent aplicable a l'objecte del contracte així com de les instruccions o altres normes o obligacions que siguin exigibles en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació de complir-les.

  ARTICLE 14.-RÈGIM DE RECURSOS. Les qüestions que sorgeixen sobre la interpretació, els dubtes que ofereixi el compliment, la modificació i la resolució d'aquest contracte es resoldran per l'òrgan de contractació, els acords del qual posen fi a la via administrativa.

  Contra aquests acords, i també contra els d’adjudicació, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte o bé un recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  ARTICLE 15.-JURISDICCIÓ. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte.

   

  ANNEX 1

  NORMES D'ÚS i FUNCIONAMENT DE LA GUINGUETA

  1.-L'EMD de Campredó facilitarà les claus de la guingueta i permetrà a l’adjudicatari l'accés a les instal·lacions de la zona esportiva en la mesura necessària per tal de poder dur a terme l'explotació que constitueix l'objecte del contracte.

  2.-L'adjudicatari estarà obligat al funcionament del servei durant l’horari d'aquest, que s’ajustarà al d'obertura i funcionament de la piscina: d'11.00 a 13.30 hores i de 16.30 a 20.00 hores. Es podrà ampliar l’horari de servei com a màxim fins les 24:00 hores, sempre per compte i criteri del contractista exceptuant la setmana de Festes en la qual no podrà perllongar-se l’horari. Qualsevol altra variació de l'horari establert requerirà l'autorització prèvia de la Presidència de l'EMD.

  Durant el període de funcionament el contractista no haurà d'abandonar la guingueta i en qualsevol cas l'EMD no es responsabilitza de qualsevol perjudici sofert si aquesta és abandonada ni es compromet a la vigilància d'aquesta fora de l'horari del seu funcionament.

  3.-És obligació de l'adjudicatari efectuar el control d'accessos a la piscina i de col·laborar en la recaptació dels ingressos per la venda d'entrades als usuaris que no disposin d'abonament.

  4.-No es podran realitzar activitats o serveis a la guingueta que no siguin conformes a la pròpia naturalesa i fins de l'activitat.

  5.-S'haurà de respectar en tot moment la normativa sobre venda d'alcohol i tabac a menors, així com qualsevol altra aplicable als recintes esportius o espais públics.

  6.-L'EMD només es responsabilitza del subministrament d'aigua i electricitat. El proveïment de qualsevol altre subministrament o servei serà de responsabilitat i càrrec de l'adjudicatari.

  7.-Per a la instal·lació de màquines o aparells elèctrics se sol·licitarà autorització expressa de l'EMD i s'haurà de disposar, en el seu cas, de les llicències o permisos corresponents.

  8.-L'adjudicatari es responsabilitza que els productes i consumicions s'ajustin a la normativa alimentària vigent i estiguin sempre en condicions d’aptitud per al consum.

  9.-Quan s'hagi de resoldre qualsevol situació imprevista la decisió recaurà en el President de l'EMD de Campredó.

  ANNEX 2

  declaració responsable

  El senyor/a ............................................................................................... com apoderat/ada de l’empresa ....................................... declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a licitadora del contracte «SERVEI DE GUINGUETA D’ESTIU A LA PISCINA DE LA ZONA ESPORTIVA DE L’EMD DE CAMPREDÓ»:

  1. Està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat
   d’obrar i la solvència requerida i (indicar l'opció escollida):
   (__) Atorgo caràcter substitutiu a la present declaració en allò que fa referència a l'aportació de la documentació acreditativa del compliment dels esmentats requisits i em comprometo a aportar la referida documentació en cas de ser proposada per a l'adjudicació, amb caràcter previ a aquesta.

  (__) Adjunto els documents acreditatius del compliment dels esmentats requisits.

  b)   Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

  c)   No es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 71 de la LCSP.

  d)   No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona d’aquelles a què fa referència la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.
   

  e)   No incompleix cap d’aquelles circumstàncies a què es refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.
   

  f)    Compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.

  g)   La informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.

   

  h)   Autoritza l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si escau, a l’adjudicació contracte, i per formalitzar les possibles pròrrogues i/o modificació del contracte.

   

  i) Que (si s'escau) està inscrita en el Registre les dades que consten en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (o en el ROLECE o altra llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït) i les dades que conté la referida inscripció són plenament vigents (en el supòsit que no sigui així, indicar quines dades són vigents i quines no ho són, aportant els documents de les dades no vigents).

   

  j) Que disposa de l’adreça electrònica _____________________ en la qual acdcepto rebre les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte. Que igualment en l'esmentada adreça electrònica accepto rebre els avisos de les posades a disposició de les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM.

  Així mateix manifesto que com a signant d’aquesta declaració tinc la capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar-la així com per signar la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.

  I perquè consti signo aquesta declaració responsable.

  (lloc i data )

  Signatura

   

   

  ANNEX 3

  MODEL DE MEMÒRIA TÈCNICA

   

  En relació amb la licitació del contracte “SERVEI DE GUINGUETA D’ESTIU A LA PISCINA DE LA ZONA ESPORTIVA DE L’EMD DE CAMPREDÓ”, __________________________________________________________ amb DNI _____________en nom propi / en representació de l’empresa ____________________________________________, amb CIF________ presenta l’oferta tècnica següent:

   

  Proposta tècnica:

  1. Descripció general i detallada del projecte de servei presentat.

  2. Informació relativa a la concurrència i acreditació de fins socials no lucratius en cas de persones jurídiques o de la situació econòmica, social i familiar de les persones físiques en funció dels ingressos declarats anuals i de les càrregues familiars.

   

  ANNEX 4

  MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

  (a incloure al sobre B)

  ....………………………………….............., amb el Document Nacional d'Identitat núm.
   

  .........……..., amb domicili a ...................., carrer …………………………………..,
   

  núm. ………...en nom propi (o en representació de ...............…………………..…,
   

  segons acredita mitjançant apoderament que declara suficient i vigent, assabentat dels plecs de clàusules que han de regir l'adjudicació del SERVEI DE GUINGUETA  D'ESTIU A LA PISCINA DE LA ZONA ESPORTIVA DE L'EMD DE CAMPREDÓ així com de les normes d’ús i funcionament de la instal·lació.

   

  Em comprometo davant l'EMD de Campredó a dur a terme el referit servei de guingueta d'estiu amb estricta subjecció a les condicions esmentades, oferint com a contraprestació econòmica en concepte de cànon la quantitat de

  ____________________________ EUROS (__________,__ €) per tota la temporada 2023.

   

  Campredó, _________ de ____________________de 2023.