Aprovació pressupost 2022

Publicada el 30 Dec 2021

Regidorida de Governació

El passat 27 de desembre va ser aprovat el pressupost municipal per  a l'any 2022 de l'Ajuntament de Campredó. 
El pressupost s'ajusta als ingressos previstos al nou conveni econòmic signat l'any passat. 
No són els pressupostos que voldríem per als campredonencs, ja que els millors pressupostos serien els que correspondrien a un municipi legítimament constituït. 
Malgrat això, com a més destacable, per segon any consecutiu podem disposar de recursos per a inversió directa, sense oblidar en cap moment els trets característics dels exercicis anteriors: atenció a la ciutadania, millores en manteniments, apartat cultural, aprofundiment educatiu, i afers social. 
Tant des de l'alcaldia com des de les diferents regidories estem molt satisfets dels avenços que hem aconseguit els darrers anys en totes les àrees. 

Les inversions més destacades per a l'exercici 21/22

  • Urbanització del Carrer Solicrú, 1a fase.
  • Dignificació de l'entrada a Font de Quinto pel Canal de l'esquerra.
  • Àrea de lleure i passeig del lligallo del Raval del Pom i Font de Quinto.
  • Repavimentació i eixamplament del camí vell de Campredó- Tortosa, tram de Soldevila.
  • Millores a la zona lúdica i esportiva i construcció de dos pistes de pàdel.
  • Redacció de projectes per als anys que vindran: construcció d'una passarel·la entre torres templeres, reconstrucció de la masia de la Torre de Font de Quinto, urbanització del carrer Sant Lluís, instal·lació d'un camp de gespa artificial, i diferents memòries tècniques per la implantació de les energies renovables a l'espai públic campredonenc.

Govern de Campredó

Podeu consultar el ple en aquest enllaç: PLE PRESSUPOSTOS 2021