ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “REALITZACIÓ D’UNA ZONA DE LLEURE A LA FONT DE QUINTO / RAVAL DEL POM”

Publicada el 29 Oct 2021

Atès que mitjançant acord de la Junta Veïnal d’aquesta EMD de data 16 d’abril de 2021 s'acordà aprovar l'expedient per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat i sumari, del contracte “REALITZACIÓ D’UNA ZONA DE LLEURE A LA FONT DE QUINTO / RAVAL DEL POM” , actuació a relitzar mitjançant subvenció finalista corresponent a aportacions de la Diputació de Tarragona  amb les següents característiques:

Imatge eliminada.

 

Resultant que, de conformitat amb allò previst en l'acord d'aprovació de l'expedient de contractació es feu pública la licitació mitjançant anunci efectuat en el perfil del contractant de l'EMD integrat a la  plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya, amb venciment del termini per a la presentació de proposicions a les 22 hores del dia 16 d’agost de 2021.

 

Resultant que finalitzat el termini de presentació d'ofertes se'n formularen tres  per les següents empreses:

 

Empresa licitadora                                               CIF     

REGIMOVI, SL                                                     B43454933

PAVELLOBSA NET  OBRAS I SERVELL, SL      B67307330

CONSTRUCCIONS REVERTE FERRE, SCP     J55581045

 

Vistes les ofertes econòmiques formulades pels esmentats licitadors en els següents termes:

  

Empresa licitadora                                               Import net                 Iva 21%                 Import total

A)REGIMOVI, SL                                                 39.900,00                  8.379,00                 48.279,00

B) PAVELLOBSA NET  OBRAS I SERVELL, SL 51.403,06                 10.794,64                62.197,70

C) CONSTRUCCIONS REVERTE FERRE, SCP 44.904,44                9.429,93                 54.334,37

 

Atès que l’oferta formulada per PAVELLOBSA NET  OBRAS I SERVELL, SL restà automàticament rebutjada al resultar el seu import superior al tipus de licitació establert.

 

Atès que, descartada l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats en relació amb les altres dues ofertes presentades.

 

Atès que, atenent al preu com únic criteri d'adjudicació, les ofertes han quedat classificades en la següent forma

 

Empresa                                                                    Import net                  Iva 21%                   Import total

1. REGIMOVI, SL                                                      39.900,00                 8.379,00                    48.279,00

2. CONSTRUCCIONS REVERTE FERRE, SCP      44.904,44                 9.429,93                    54.334,37

 

Atès que el licitador l'oferta del qual s'ha identificat com a més avantatjosa, REGIMOVI, SL està inscrit al RELI de la informació del qual es desprèn l'acreditació de la personalitat, capacitat, objecte social, representació empresarial, correcte compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i solvència/classificació empresarial (d'acreditació no obstant eximida en el present procediment) així com la disposició efectiva dels mitjans de la referida empresa per a dur a terme l'objecte del contracte.

 

Atès que el present procediment tampoc no correspon, a l'estar-ne exempt, efectuar la constitució de garanties.

 

A la Junta Veïnal, proposo l'adopció dels següents

 

ACORDS

 

 PRIMER.- Declarar vàlida la licitació mitjançant procediment obert simplificat i sumari que s'ha dut a terme, mitjançant procediment obert, simplificat i sumari per a l'adjudicació del contracte “REALITZACIÓ D’UNA ZONA DE LLEURE A LA FONT DE QUINTO / RAVAL DEL POM”

 

SEGON.- Adjudicar la realització de l'obra corresponent a l'esmentat contracte a l'empresa  REGIMOVI, SL en base als valors consignats en la seva oferta, pels següents imports:

 

empresa                      import net                 IVA 21%              import total

REGIMOVI, SL            39.900,00                8.379,00              48.279,00

 

TERCER.- Comprometre la despesa, per import de 48.133,80 € amb càrrec al pressupost de l’EMD d’aquest exercici.

 

Aplicació pressupostària          Import

2021-632.00                             48.279,00 €

 

QUART.- Requerir el licitador adjudicatari del contracte REGIMOVI, SL  perquè dugui a terme la formalització d'aquest  mitjançant signatura d'acceptació de l'acord d'adjudicació.

 

CINQUÈ.- Disposar la notificació d'aquest acord al licitador que ha resultat adjudicatari així com als altres licitadors també participants que no han resultat adjudicataris i fer-lo públic al perfil del contractant d'aquest Ajuntament, integrat a la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya.

 

Campredó, 28 de setembre de 2021

 

El President,