Relació de persones aspirants admeses i excloses en el procés de selecció, per a la constitució d’una borsa de treball de TECNIC/A d’EDUCACIÓ INFANTIL (TEI) de l’EMD de Campredó

Publicada el 02 Sep 2021

A N U N C I

 

El President de l’EMD de Campredó ha dictat, en data 30 d’agost de 2021, la següent resolució:

 

[... Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en la convocatoria pública per a la creació, amb carácter urgent,  d’una borsa d’aspirants per a llocs de treball de TECNIC/A d’EDUCACIÓ INFANTIL (TEI) de l’EMD de Campredó (bases i convocatòria publicades en el BOPT de data 5 d’agost de 2021).

 

D’acord amb allò previst en les bases de la convocatòria,

 

HE RESOLT:

 

1r. Aprovar la següent relació de persones aspirants admeses i excloses en el procés de selecció,  per a la constitució d’una borsa de treball de TECNIC/A d’EDUCACIÓ INFANTIL (TEI) de l’EMD de Campredó:

 

a) Persones aspirants admeses

tei

 

b) Persones aspirants excloses: cap dels aspirants ha resultat exclòs.

 

2n. El tribunal qualificador del procés de selecció estarà format per les següents persones:

 

President: Fco. Javier Domingo Rodríguez, secretari-interventor de l’EMD.

 

Vocals: Sra. Irene Mercè Segarra Campos, responsable de l’espai obert d’aprenentatge de l’Ajuntament de Tortosa.

 

Vocal: Sra. Rosa Dámaso Cid, representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Secretari: Jordi Roca Ejarque, administratiu de l’EMD.

3r. Els aspirants admesos resten convocats a la realització dels exercicis primer (qüestionari tipus test sobre coneixements relacionats amb el temari) i segon (desenvolupament d’un supòsit pràctic relacionat amb les funcions del lloc de treball) que tindran lloc a la sala polivalent del casal Francesc Llop (C/Benicarló, 11 de Campredó) el proper dia 9 de setembre de 2021, a les 10:00 hores.

 

En el seu moment el tribunal farà públic el resultat de la valoració dels mèrits dels aspirants.

 

Les persones no exemptes de la realització de la prova de català resten convocades el proper dia 2 de setembre de 2021, a les 10:00 hores, al Casal Francesc Llop de Campredó, pe realizar la prova corresponent

 

Les persones aspirants s’hauran de presentar sempre degudament acreditades (DNI, NIE.) per a la realització dels corresponents exercicis.

 

4r. El disposat en aquesta resolució tindrà carácter definitiu sense necessitat d’ulterior pronunciament si, en el termini de cinc dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci  corresponent en el tauler d’anuncis i la web de l’EMD, no es formulen al·legacions, reclamacions o sol·licituds d’esmena per part dels aspirants.. Si se’n formulessin, aquestes seran acceptades o refusades en una nova resolució de la presidència que es farà pública de la mateixa manera.

 

5è. Publicar aquests acords en el tauler d’anuncis i en  la pàgina web de l’EMD de Campredó. ...]

 

La qual cosa es fa pública perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que correspongui.

 

Campredó, 30 d’agost de 2021

 

 

El President de l’EMD

Damià Grau Arasa.