Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus)

Publicada el 20 Apr 2020

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ

Resolució de la Presidència

 

Assumpte: Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus)

 

Damià Grau Arasa, President de l’EMD de Campredó,

Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les normes dictades per l'Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir l'expansió, cal l’adopció urgent de mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint les recomanacions marcades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de març), l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, així com del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

FONAMENTS DE DRET

• Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local.

 • Articles 53.1.k), m) i f) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel quals s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

 • Llei orgànica  4/1981, d’1 de  juny,  dels estats d’alarma,  excepció i setge.

 • Articles 1 i 3 de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública.

 • Article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

 • Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya en relació amb l’article 66.3.h) i l’article 144.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Instrucció  3/2020, de 13 de març,  sobre mesures  preventives,  de protecció i organitzatives   d’aplicació al personal al   servei  de l’Administració  de la Generalitat amb motiu del coronavirus.

 • Resolució de la Secretaria d’Estat de Política Territorial i funció pública de mesures a adoptar en els centres de treball dependents de l’Administració General de l’Estat amb motiu del Covid-19.

 

RESOLC

 

PRIMER. La constitució d’un Comitè d'emergències de l’EMD de Campredó, que estarà integrat per les següents persones:


President: Sr. Damià Grau Arasa, President de EMD.

 

Vocals:

Sra. Rosa Anna Fatsini i Bonilla, Participació i coordinació de l’acció de Govern.

Sr. Roger Ripoll Duran, Urbanisme i Medi Ambient.

Sra. Alba Estorach Sol, Joventut.

Sr. Gerard March Mayo, Governació, seguretat, tecnologies de la informació.

Sra. Maria Isabel Duran Sánchez, Promoció Econòmica i Turisme.

Sr. José Esquerré Navarro, Hisenda, finances i Festes

Sr. José Miguel Gil Caballé, Camins I Terme.

Sr. Emigdi Subirats Sebastià, Cultura i Patrimoni.

Sra. Pili Calvet Sebastià, Ensenyament.

Sra. Roser Bel Princep: Sanitat I Benestar Social.

Sra. Judit Lamas Borraz: Esport i Salut.

 

SEGON. Determinar que les funcions d’aquest Comitè seran les definides en l’epígraf 3.4.1. Plans d'Emergència Municipals del Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

 

TERCER. L’aprovació i activació a l’àmbit territorial de l’EMD de Campredó del Pla de contingència municipal contra el COVID-19, amb l’objectiu d’establir mecanismes per garantir els serveis bàsics i essencials per a la població, en el benentès que aquest Pla no és de mesures sanitàries, sinó de garantia de serveis, concretades en les recollides en els punts resolutius següents, sense perjudici que aquestes mesures puguin ser actualitzades, reforçades o modificades, i sense perjudici de les directament derivades de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma.

 

QUART. La identificació dels següents serveis bàsics i estratègics de necessària garantia per part de l’EMD: (acabar de redactar segons competències)

 

 • Enllumenat públic, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques i control d'aliments i begudes, mercat, tractament de residus, protecció civil i serveis socials bàsics.

 • Seguretat i vigilància general: policia local.

 • Processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu de l’organització.

 • Resolucions dels òrgans de govern.

 • Sistemes i serveis informàtics.

 • Seu electrònica.

 • Registre general.

 • Atenció telefònica.

 

CINQUÈ. El tancament, fins que el canvi de circumstàncies permetin la seva reobertura a l’ús públic i veïnal, de tots els equipaments municipals de tipus cultural, expositiu, esportiu, educatiu o associatiu.

 

SISÈ. Per tal d'evitar les concentracions nombroses de gent al carrer i proporcionar les condicions necessàries perquè els ciutadans estiguin a casa i evitar més contagis en els pròxims dies, se suspèn el mercat setmanal de venda no sedentària fora d’establiment comercial (venda ambulant), permetent exclusivament el proveïment de productes alimentaris a domicili mitjançant atenció telefònica o per internet.

 

SETÈ.  Determinar que, amb caràcter general, no hi haurà atenció directa al públic a la seu de l’Ajuntament, la qual serà preferentment telefònica i electrònica en tot allò que sigui possible, i només excepcionalment s’efectuaran tràmits urgents, respectant sempre les mesures de seguretat establertes. 

 

VUITÈ. La suspensió de tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius de l’EMD de Campredó, així com del de prescripció i caducitat dels procediments, conforme a les disposicions addicionals tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, termes i terminis que es reiniciaran tant bon punt aquesta disposició o les seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures particulars per evitar perjudicis en els drets i els interessos dels interessats, sempre i quan aquests manifestin expressament la seva conformitat a les mesures.

 

NOVÈ. La suspensió de les sessions ordinàries de la Junta Veïnal i en el cas que sigui indispensable de dur a terme alguna sessió plenària extraordinària, aquesta s’efectuarà a porta tancada, sense presència de públic, i amb adopció de les mesures de protecció escaients.

 

DESÈ. La dispensació al personal, llevat de l’adscrit de forma directa als serveis i unitats declarats bàsics i estratègics de necessària garantia, de presència a les dependències i oficines municipals a partir del dia 16 de març de 2020 i fins el canvi de circumstàncies permetin la presència en condicions de seguretat per a la salut personal i col·lectiva.

 

No obstant això, tot el personal dispensat haurà d’estar localitzable i disponible durant l’horari de la jornada normal i ordinària de treball, o l’especial en el seu cas aplicable, i haurà de realitzar les tasques de teletreball que pugui desenvolupar des del seu domicili o que li puguin ser assignades, sense perjudici que en qualsevol moment pot ser requerit perquè presti serveis al seu centre de treball i les circumstàncies així ho requereixin.

 

ONZÈ.-  requerir nomès la presència física de les respectives persones empleades en qualsevol moment per tal de garantir els serveis bàsics i extraordinaris, els quals hauran d’atenir-se a les directrius de les seves direccions. Aquesta mesura és realitzaria de forma rotatòria per a minimitzar la presencia continuada als centres de treball.

 

DOTZÈ. Determinar que el personal administratiu de l’EMD haurà de tenir habilitat l’accés remot des dels seus domicilis per tal de garantir els anomenats processos crítics de gestió i realitzar les adequacions tècniques necessàries en els equips informàtics personals o corporatius.

 

TRETZÈ. Determinar que tot el personal d’obres i serveis estarà en situació de retén.

 

CATORZÈ. L’apel·lació a la comprensió i al sentit cívic del veïnatge davant d'aquesta situació excepcional i demanar seguir la informació exclusivament a través dels canals oficials habituals, on s'anirà informant puntualment de totes les novetats. Fer una crida a la tranquil·litat i responsabilitat dels veïns i les veïnes, insistint que es tracta de mesures preventives amb l’objectiu de protegir la salut de les persones.

 

Recomanar i demanar que s’extremin les mesures de prevenció, seguretat i neteja recollides en les següents fonts de informació:

 

Ministeri de Sanitat:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

 

Generalitat de Catalunya:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

 

Agencia de salut pública:

http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Nou-Coronavirus-2019-nCoV

 

QUINZÈ. La publicitat d’aquesta Resolució a la web de l’EMD www.campredo.cat, així com dels diferents acords, resolucions i circulars que siguin enviats a l’Ajuntament per les diferents Administracions competents, havent de procedir a la seva difusió a través de les diferents xarxes de comunicació.

 

SETZÈ. L’establiment de vigència inicial d’aquests mesures fins la finalització de l’Estat d’Alarma, tot i que podran ser prorrogades o modificades, segons l'evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19.

 

DISSETÈ. Comunicar aquesta resolució a tot els vocals de l’EMD, tinguin o no responsabilitats de govern, així com a tot el personal de l’EMD.

 

DIVUITÈ. Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es donarà compte a la Junta Veïnal en la en la primera sessió ordinària que celebri.

 

 

Campredó, 15 de d’abril de 2020

firmasegell

El President,

Damià Grau Arasa