ACTES RESOLUCIÓ CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL PERSONAL DE NETEJA (ACTA 1)

Publicada el 22 Mar 2020

ACTA 1

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal de neteja per a les dependències i equipaments de l’EMD.

A les 09:00 hores del dia 25  d’octubre de 2019, a la Sala de reunions de l’EMD de Campredó, es reuneixen:

 

El President:

Sr. Fco. Javier Domingo Rodríguez, secretari-interventor de l’EMD.

Els vocals:

Sra. Gemma Gilabert i Roigé,  per designació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Sr.   Fco. Javier Domingo Rodríguez, secretari-interventor de l’EMD.

El secretari

Sr. Jordi Roca Ejarque, administratiu de l’EMD.

 

Per tal de constituir el tribunal qualificador del  procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de personal de neteja per a les dependències i equipaments de l’EMD,  pertanyent al subgrup de classificació professional AP, convocada per resolució de la Presidència de l’EMD i publicades bases i convocatòria al BOPT de data 14 d’agost de 2019.

El procés de selecció, és de caràcter obert, havent-se garantit la lliure concurrència d’aspirants.

La relació d’aspirants admesos, segons resolució de la Presidència de l’EMD,  és la següent:

 

           DNI                              Prova de català                  Prova de castellà

1        40920230X                   No exempt/a                        Exempt/a

 2        52600568M                 No exempt/a                        Exempt/a

 3        47629219Z                  Exempt/a                             Exempt/a

 4        40916100C                  Exempt/a                             Exempt/a

 5        40928313C                  No exempt/a                       Exempt/a

 6        18971498V                  No exempt/a                       Exempt/a

 7        38056568D                  No exempt/a                       Exempt/a

El tribunal qualificador es declara vàlidament constituït.

Seguidament es procedeix pel tribunal a efectuar la valoració dels mèrits en fase de concurs, la qual no té caràcter eliminatori ni es pot tenir en compte per superar les proves de la fase d’oposició.

 

El tribunal valora els mèrits al·legats i degudament acreditats documentalment per les persones aspirants,  d’acord amb els criteris de valoració establerts en les bases de la convocatòria. La puntuació en aquesta fase és de 17 punts.

 

Els mèrits a valorar són els següents:

 

a) Experiència professional (Puntuació màxima 10 punts)

b) Perfeccionament formatiu. (màxim 5 punts)

c) Disposició d’altres titulacions que no siguin les exigides com a requisit a la convocatòria (màxim 2 punts)

 

Una vegada efectuada la baremació i valoració dels mèrits al·legats i degudament acreditats pels aspirants, el tribunal qualificador del procés de selecció acorda atorgar les següents puntuacions:

 

taula

Havent-se constatat per part del tribunal que no existeix cap aspirant que hagi de realitzar la prova de coneixements de llengua castellana, es posa de manifest la inecessitat de realitzar l’esmentada prova.

 

Havent-hi així mateix cinc aspirants que no han acreditat l’exempció de llengua catalana, es procedeix a desenvolupar, a les 10 hores, sota l’assessorament i supervisió d’un tècnic del Consorci per a la Normalització Lingüística la corresponent prova acreditativa de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell B1 de la Direcció General de Política Lingüística.

 

Finalment, i essent les 13 hores, el tribunal dona per finalitzades les actuacions corresponents a la seva primera sessió, restant convocat per al proper dijous, 31 d’octubre de 2019, a les 10 hores, a la 2ª planta del casal «Francesc Llop», carrer Benicarló 11, de l'EMD de Campredó, per tal de continuar el procés de selecció.

Campredó, 18 d’octubre de 2019.

President                                 Vocal                                       Vocal                                                       

" "                   " "                      " "

Sr. Fco Javier Domingo

Rodríguez                     Sra. Gemma Gilabert Roige          Jesús Tibau

                                                                                            Tarrago

Secretari

" "

Sr. Jordi Roca Ejarque