Concurs adjudicació serveis de guingueta piscina municipal de Campredó

Publicada el 22 Mar 2020

Regidoria de governació:

S'han publicat les bases que regiran el concurs d'adjudicació serveis de guingueta piscina municipal de Campredó. Obertura del plaç de presentació ofertes, plec condicions al portal del perfil de contractant.

El termini previst per a la presentació d'ofertes s'ha establert fins al 30/04/2018 a les 14:00 h.

Enllaç

Anunci
Licitació per a l'adjudicació del contracte del servei de la guingueta d’estiu a la piscina de l’EMD de Campredó.

1.- Entitat adjudicadora.
Organisme: Entitat municipal descentralitzada de Campredó.
2.- Obtenció de documentació i informació:
Domicili: Rafael Escardó i Valls, s/n
Localitat i codi postal: Campredó - 43897
Telèfon: 977597050
Correu electrònic: info@campredo.cat
Pàgina web: www.campredo.ca t
Adreça d’internet del perfil del contractant integrat en la plataforma de serveis de contractació pública de
Catalunya(en el qual figuren les informacions relatives a la convocatòria i pot obtenir-se el plec):
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/campredo
Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins el venciment de termini per a la presentació
d'ofertes.
3.- Objecte de la licitació.
Adjudicació del contracte del servei de guingueta d’estiu a la piscina de l’EMD de Campredó: temporada
2018 (del 26 de maig al 3 de setembre) eventualment prorrogable a la temporada 2019.
4.- Tramitació, procediment i criteris d'adjudicació.
- Tramitació: ordinària
- Procediment: obert amb aplicació de mesures de gestió eficient (decret llei 3/2016 de 31 de maig).
- Criteris d'adjudicació:
a) Sotmesos a avaluació automàtica: cànon ofert a l'alça (pond. 50%).
b) Sotmesos a la formulació de judici de valor:
- Valoració de la memòria o projecte presentat (pond. 40%)
- Valoració de la concurrència de fins socials no lucratius per a les persones jurídiques. o de la situació
econòmica, social i familiar en el cas de les persones físiques (pond. 10%)
5.- Tipus de licitació.
Cànon mínim de 100 € per temporada, millorable a l’alça..
6.- Garanties.
No s'estableixen.
7.- Requisits específics del contractista.
Els previstos en el plec de clàusules de la licitació.
8.- Presentació de proposicions.
a) Termini de presentació: 30 d’abril de 2018, a les 14 hores.
b) Modalitat de Presentació: en la forma que disposa el plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Oficina administrativa de l’EMD de Campredó. C/Rafel Escardó Valls, s/n. 43897
– Campredó. (de dilluns a divendres, en dies feiners, d’11 a 14 hores i dimarts i dijous, de 17 a 19 hores)
9.- Obertura de proposicions.
A la seu de l’EMD de Campredó, el primer dia hàbil posterior a la data de venciment del termini per a la
presentació d’ofertes.