En què consisteix?

En què consisteix?

Sol·licitar l’exhumació i/o la inhumació de restes dins o fora del municipi.

En què consisteix?

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?
  • El/la titular del nínxol.
  • Si aquest delega en un representant, a més de les dades de la persona sol·licitant, s´ha de consignar les dades del representant .

Què heu de fer?

Què heu de fer?
  1. Emplenar el full de sol·licitud
  2. Recollir un full de pagament de la taxa per a l´autoliquidació al Servei de Gestió d´Ingressos
  3. Fer efectiu el pagament a la Tresoreria de l´Ajuntament
  4. Presentar al SAC el full de sol·licitud juntament amb una còpia del full de pagament

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

Títols dels nínxols Fotocòpies del DNI dels titulars.
En cas que el cadàver o les restes objecte del trasllat provinguin d’un altre cementiri: Autorització del Departament de Salut.
Còpia del full de pagament.

Termini

Termini del procés

Al moment que lliureu el full de pagament, rebreu l’autorització per al trasllat.

Cost

Cost

Segons taxa.