En què consisteix?

En què consisteix?

Sol·licitar la transmissió d’un dret funerari sobre sepultures mortis causa.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud de transmissió s´ha de realitzar dins del termini màxim d´un any després de la defunció de la persona titular, en cas contrari la concessió de drets funeraris retornarà a l´Ajuntament.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?
  • Els hereus.
  • Si aquest/s delega/guen en un representant, a més de les dades del sol·licitant, s´ha de consignar les dades del representant.

Què heu de fer?

Què heu de fer?
  • Emplenar el full de sol·licitud
  • Recollir un full de pagament de la taxa per a l´autoliquidació al Servei de Gestió d´ingressos
  • Fer efectiu el pagament a la Tresoreria de l´Ajuntament
  • Presentar al SAC el full de sol·licitud juntament amb una còpia del full de pagament

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

Títol del dret funerari (nínxol) Fotocòpia del DNI del nou/ de la nova titular 
Certificat de defunció del/s titular/s (si no consten enterrats al nínxol que es vol canviar de nom) 
Certificat d’últimes voluntats 
- Si es tracta d’una successió testada (hi ha testament) Darrer testament. En cas que hi hagi més d’un hereu, renúncia d’un/s a favor de la persona sol·licitant (es pot formalitzar davant el personal del SAC 
- Si es tracta d’una successió ab intestato (no hi ha testament) Llibre de família En cas que hi hagi més d’un hereu, renúncia d’un/s a favor de la persona sol·licitant (es pot formalitzar davant el personal del SAC). 

Termini

Termini del procés

Després de rebre la notificació per correu, cosa que pot tardar 30 dies aproximadament, podeu passar pel SAC a recollir el títol.

Cost

Cost

Segons taxa.