En què consisteix?

En què consisteix?

Sol·licitar la cessió de drets funeraris sobre sepultures per actes intervius.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

Les transmissions s´estimaran vàlides, sempre que aquest nou titular acompleixi una de les següents condicions:

 • Parentiu de 1r grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: fill i pares.
 • Parentiu de 2n grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: néts, germans i avis.
 • Parentiu de 3r grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: nebots, oncles, besnéts i besavis.
 • Parentiu de 4t grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: nebots, oncles, besnéts i besavis.
 • Parentiu de 1r grau d´afinitat: cònjuges dels fills.
 • Parentiu de 2n grau d´afinitat: cònjuges dels néts i cònjuges dels germans
 • Cònjuge o parella de fet
 • A favor d´hospitals, d´entitats benèfiques o religioses, amb personalitat jurídica. Si aquests deleguen en un representant, s´haurà d´indicar les dades corresponents al/s representant/s.

Què heu de fer?

Què heu de fer?
 1. Emplenar el full de sol·licitud
 2. Recollir un full de pagament de la taxa per a l´autoliquidació al Servei de Gestió d´ingressos
 3. Fer efectiu el pagament a la Tresoreria de l´Ajuntament
 4. Presentar al SAC el full de sol·licitud juntament amb una còpia del full de pagament

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

Ha de presentar-se el/la titular juntament amb el/la futur/a titular del dret funerari, cadascú amb fotocòpia del DNI Títol del nínxol.

Termini

Termini del procés

Després de rebre la notificació per correu, cosa que pot tardar 30 dies aproximadament, podeu passar pel SAC a recollir el títol.

Cost

Cost

Segons taxa.