En què consisteix?

En què consisteix?

A demanar l´informe de disponibilitat i adequació de l´habitatge per a sol·licitar reagrupament familiar.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona.

Què heu de fer?

Què heu de fer?

Presentar l´imprès normalitzat degudament emplenat, juntament amb la documentació requerida, al Servei d´Atenció a la Ciutadania.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

Sol·licitud reagrupament degudament emplenat i documentació que es sol·licita en la mateixa sol·licitud.

- Còpia del NIE del interessat/da.

- Còpia del passaport de les persones que seran reagrupades.

Còpia del contracte de lloguer (registrat per la Cambra de la Propietat Urbana o en oficines d’entitats financeres competents segons la Llei 13/1996 de 29 de juliol) o quan és de propietat l’habitatge, o bé Nota Simple del Registre de la propietat amb màxim 3 mesos d’antiguitat).

- Cèdula d’habitabilitat (d’acord amb el Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre el requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat DOGC núm. 3999, 30.10.2003).

- Còpia del contracte recent o últim rebut d’aigua, de llum, i de butà o gas natural

- Segell municipal.

Termini

Cost

Cost

El cost és de 142,40 €.