PLE ORDINARI MAIG 2019

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

CONVOCATÒRIA

EN LA SEVA CONDICIÓ DE VOCAL DE LA JUNTA VEÏNAL  DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ EM PLAU CONVOCAR-LO A LA SESSIÓORDINÀRIA D'AQUESTA, QUE TINDRÀ LLOC A LA SALA DE REUNIONS DE LES OFICINES MUNICIPALS, EL PROPER DIA SETZE DE MAIG, DE DOS MIL DINOU, A LES 19:30 HORES, SOTA  EL SEGÜENT

ORDRE DEL DIA

I -PART RESOLUTIVA

1.-Ratificació, si s’escau, del canvi en la data de celebració de la sessió.

2.-Aprovació, si s’escau, de l'acta corresponent a la sessió anterior, ordinària, de data                                                                                                                         29 de març de 2019.

3.-Informes de la Presidència.

4.-Dació de compte i ratificació de resolució de la Presidència  per la qual s'aprova la certificació núm. 2de l'obra «Edifici per a manifestacions festives i de caràcter cultural –fase segona».

5.-Dació de compte de resolució de la Presidència mitjançant la qual es resol l'adjudicació del contracte del «Servei de guingueta d'estiu a la piscina municipal de Campredó».

6.-Dació de compte de resolució de la Presidència mitjançant la qual es resol l’adjudicació  del contracte menor de les «Obres de construcció i condicionament d’una instal·lació destinada a Espai Jove i Zona Multiús en la zona esportiva, entre lpista poliesportiva i el camp de futbol, de Campredó».

7.-Dació de compte de resolució de la Presidència per la qual s'atorga a la Sra. Núria Castells Castells llicència de gual per a l’accès per damunt de la vorera al local situat als baixos delavivenda de la seva propietat situat al carrer Finisterre, 32, de Campredó.

8.-Formulació de sol·licitud d'autorització a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre per celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de les festes deSant Joan i Sant Jaume 2019, i aprovació del corresponent programa d'espectacles taurins.