En què consisteix?

En què consisteix?

Sol·licitud de llicència per a l'ús restringit de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui a edificis o obres. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona.

Què heu de fer?

Què heu de fer?

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a les oficines municipals.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

-Dos plànols de l'emplaçament a escala 1:500.

-Fotocòpia del DNI, CIF o permís de residència del titular.

-En cas d'habitatges, fotocòpia del títol de propietat o del contracte de lloguer.

-En cas d'empresa, fotocòpia del NIF de la societat, fotocòpia de les escriptures i dels poders de constitució de la societat; si qui fa el tràmit no és la persona interessada, haurà d'aportar autorització escrita de l'administrador o apoderat, fotocòpia del DNI del representant i de l'apoderat.

-En cas de local comercial: fotocòpia de la llicència d'activitat.

-En cas de gual d'edificis, fotocòpia de la llicència de l'activitat per a l'ús del local o recinte.

-En cas de gual per accés a obres, fotocòpia de la llicència d'obres.

Termini

Termini del procés

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Cost

Cost

Segons ordenances municipals.