En què consisteix?

En què consisteix?

Per a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o al seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Què heu de fer?

Què heu de fer?

Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar
 1. Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
  • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  • Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic en els casos que no hi hagi llicència ni comunicació d’obres i es vulguin utilitzar per a un ús concret obres o edificacions existents sense un ús específic.  
  • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
  • Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, acompanyada de còpia del rebut vigent.
 2. Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
 3. Certificacions ambientals específiques, si escau, relatives a les emissions de sorolls o vibracions, i lluminosa a l’exterior en horari nocturn o d’altres afectacions ambientals que concorrin en l’activitat.
 4. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
 5.  Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar quan procedeixi.
 6. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 7. En matèria de seguretat:
  • Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis  i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
  • Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipals si es tracta d’activitats, instal·lacions o establiments incloses a l’annex II d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
  • En la resta d’activitats o establiments, certificat del tècnic responsable de la instal·lació que es compleixen els requisits i les condicions de prevenció i de seguretat en matèria d’incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i per la resta de normes d’aplicació.  
 8. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau) 
 9. Si l’activitat s’ha d’emplaçar en un espai natural protegit, referència a la declaració d’impacte ambiental o a la resolució de la ponència ambiental de la Generalitat que no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.
 10. Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.

Termini

Termini del procés

La comunicació prèvia es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per obrir l’establiment o dur a terme l’activitat i prèviament al seu  l’inici.

Cost

Cost

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.