Festes locals 2018

Publicada el 05 Sep 2017
Alcaldia
Festes
Governació

Regidoria de Governació i Comunicació:

 aprovació festes locals 2018

DESIGNACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2018 EN L'ÀMBIT TERRITORIAL DE L'EMD DE CAMPREDÓ.

Per la Presidència se sotmet a l’aprovació de la Junta Veïnal la següent proposta d’acord:

[La Generalitat de Catalunya ha d'establir el calendari de festes laborals per l’any 2018.

L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals dues tindran caràcter local, les quals són fixades per Ordre del Departament d'Empresa i Ocupació a proposta dels municipis.

L'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó considera oportú proposar que, dintre del municipi de Tortosa les dues festes locals corresponent a l'EMD de Campredó siguin

A) 21 de maig, dilluns, Pasqua granada.
B) 25 de juliol, dimecres, Sant Jaume.

Per tant, es proposa a la Junta Veïnal, per a la seva aprovació si s’escau, l’adopció dels següents
A C O R D S

Primer.- Designar els dies 21 de maig i 25 de juliol com a festes locals de l'EMD de Campredó per a l'exercici 2017.

Segon.- Trametre aquest acord a l'Ajuntament de Tortosa perquè ho inclogui dintre de la proposta de Festes Locals del municipi que es faci arribar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya]

Campredó, 11 de juliol de 2017.

 

El President

Damià Grau i Arasa