Nova adjudicació d'obre Edici La C

Publicada el 07 Jan 2018
Alcaldia
Urbanisme

Regidoria d'Urbanisme.

El passat 27 de desembre en sessió extraordinària i urgent  es va licitar les obres de l'edifici " La C " (EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL - FASE PRIMERA). Degut a la renúncia de les empreses adjudicatàries en primera convocatària, en aquest ple es va adjudicar mitjançant Procediment negociat després d'haver-se declarat deserta l licitació duta a terme prèviament en procediment obert.

L'oferta més avantatjosa en el procediment negociat va recaure a l'empresa TECASS OBRES SL.
Les obres es previst que comencen durant aquest mes de gener amb una durada prevista de quatre mesos.